Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε

28.08.1749 (Φρανκφούρτη) – 22.03.1832 (Βαϊμάρη)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Anastasiadis, Athanasios: Der Norden im Süden : Kostantinos Chatzopoulos (1868-1920) als Übersetzer deutscher Literatur, Frankfurt a. M.: Lang 2008 (Publikationen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim : Reihe A, Abhandlungen und Sammelbände 48).
Athanasios Anastasiadis (Συγγραφέας)
2008
Anastasiadis, Athanasios: „„Ich werde den Parnaß, ich werde Delphi nicht sehen." Grillparzer und Griechenland“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 241–266.
Athanasios Anastasiadis (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Antonopoulou, Anastasia: „Die Rezeption Wilhelm Müllers in Griechenland“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 211–236.
Anastasia Antonopoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Arnold, Robert F.: „Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Untersuchungen“, in: Euphorion 2/2. Ergänzungsheft (1896), S. 71–181.
Robert F. Arnold (Συγγραφέας)
1896
Arnold, Robert F.: „Zu Goethes ‚neugriechisch-epirotischen Heldenliedern‘“, in: Euphorion. Zeitschrift für Litteraturgeschichte 4 (1897), S. 545–547.
Robert F. Arnold (Συγγραφέας)
1897
Butler, Eliza Maria: The Tyranny of Greece over Germany, Cambridge: Cambridge University Press 1935.
Eliza Maria Butler (Συγγραφέας)
1935
Camariano, Nestor: „Goethe si grecii moderni. Iphigenia in Taurida tradusa in limba neogreqaca“, in: Revista istorica romana 13 (1943), S. 43–53.
Nestor Camariano (Συγγραφέας)
1943
Dieterich, Karl: „Goethe und die neugriechische Volksdichtung“, in: Hellas-Jahrbuch (1929), S. 61–81.
Karl Dieterich (Συγγραφέας)
1929
Eideneier, Hans: „Griechenlandbegeisterung in Deutschland und Europa“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 19–30.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Eideneier, Hans: „Wo im kulturellen Europa liegt das moderne Griechenland?“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 35–50.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Emrich, Gerhard: „Nikos Kazantzakis als Übersetzer: Faust I von Johann Wolfgang von Goethe“, in: Lienau, Cay und Horst-Dieter Blume (Hrsg.): Nikos Kazantzakis (1883-1957) und seine Zeit, Münster: Lienau 2008 (Münstersche Griechenland-Studien 6), S. 69–82.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Cay Lienau (Επιμελητής), Horst-Dieter Blume (Επιμελητής)
2008
Henning, John: „Die literarischen Grundlagen von Goethes Kenntnis des zeitgenössischen Griechenlands“, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 59 (1985), S. 93–101.
John Henning (Συγγραφέας)
1985
Hillemann, Marco: „Vertraute Fremde. Wilhelm Müller und die philhellenische Neuaneignung Griechenlands“, in: Neue Rundschau 125/4 (2014), S. 145–154.
Marco Hillemann (Συγγραφέας)
2014
Hillemann, Marco: „Auf dem Weg nach Messolongi. Zu den Möglichkeiten der philhellenischen Imagination und einer übersetzerischen Suche nach den Freien Belagerten von Dionysios Solomos“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 255–264.
Marco Hillemann (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Hillemann, Marco: „Wilhelm Müllers publizistischer Philhellenismus“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 149–177.
Marco Hillemann (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Ipsen, Dorothea: „Visionäre Aneignung der Antike. Die Wahrnehmung Griechenlands in den Reiseberichten von Gerhart Hauptmann und Isolde Kurz“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Wien: Böhlau 2010, S. 3–13.
Dorothea Ipsen (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Irmscher, Johannes: „Goethe und Kapodistrias“, in: Hellenika (1999), S. 105–108.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1999/2000
Irmscher, Johannes: „Goethe und Neugriechenland“, Miscellanea Agostino Pertusi. Bd. 1., Bologna: Pàtron Editore 1981, S. 295–313.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes: „Goethe und die neugriechische Literatur“, in: Goethe Jahrbuch 98 (1981), S. 43-48.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes: „Goethe und seine griechischen Freunde“, Goethes Tod, Goethes Leben. Übergreifende Gesichtspunkte für die wissenschaftliche Erforschung seines Werkes. Hrsg. von Walter Dietze., Berlin: Akademie-Verlag 1982 (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Jahrgang 1982, Nr. 17/G]), S. 39–44.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1982
Kambas, Chryssoula: „Das griechische Volkslied Charos in Goethes Version und sein Bild des neuen Griechenland. Mit einem Ausblick auf die Haxthausen-Manoussis-Sammlung“, in: Hess, Gilbert, Elisabeth Décultot und Elena Agazzi (Hrsg.): Graecomania: Der europäische Philhellenismus, Berlin: de Gruyter 2009 (Klassizistisch-Romantische Kunst(t)räume 1), S. 299–328.
Chryssoula Kambas (Συγγραφέας), Gilbert Hess (Επιμελητής), Elisabeth Décultot (Επιμελητής), Elena Agazzi (Επιμελητής)
2009
Kanz, Kai Torsten (Hrsg.): Christian Gottfried Nees von Esenbeck: Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe nebst ergänzenden Schreiben, Halle (Saale): Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2003.
Kai Torsten Kanz (Επιμελητής)
2003
Keil, Rolf-Dietrich: „Goethe und der griechische Freiheitskampf“, in: In: Jahresgabe des Förderkreises des König-Otto-von-Griechenland-Museums der Gemeinde Ottobrunn. (1999), S. 4–47.
Rolf-Dietrich Keil (Συγγραφέας)
1999
Konstantinou, Evangelos: „Trägerschichten des Philhellenismus und Frühliberalismus in Europa.“, in: Konstantinou, Evangelos und Ursula Wiedenmann (Hrsg.): Europäischer Philhellenismus. Ursachen und Wirkungen, München: Hieronymus Neuried 1989 (Philhellenische Studien 1), S. 55–84.
Evangelos Konstantinou (Συγγραφέας), Evangelos Konstantinou (Επιμελητής), Ursula Wiedenmann (Επιμελητής)
1989
Kriekoukis, Tassos: „Deutsch-griechische Beziehungen. Ein persönlicher Ausblick“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 347–353.
Tassos Kriekoukis (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Lindinger, Stefan: „‚O Hellas, Hellas im blut’gen Kampf / Wie bist du schön!‘ Die philhellenische Lyrik Friederike Bruns und Amalie von Helvigs“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 45–67.
Stefan Lindinger (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Maufroy, Sandrine: „Wilhelm Müllers Edition von Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 119–147.
Sandrine Maufroy (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Rassidakis, Alexandra: „Der natürliche Übergang zum neugriechischen Kostüm. E. T. A. Hoffmanns provokative Bezugnahme auf das Zeitgeschehen“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 69–89.
Alexandra Rassidakis (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Roth, Tobias: „Mit scharfen und mit zerbrochenen Zithern. Wilhelm Müllers Kriegslyrik, die Lieder der Griechen und der Kampf um Griechenlands Antike“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 19–43.
Tobias Roth (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Soyter, Gustav: „Goethe als Übersetzer neugriechischer Liebeslyrik“, in: Bayerische Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 69 (1933), S. 165–173.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1933
Soyter, Gustav: „Die Quellen zu Goethes Übertragungen aus dem Neugriechischen“, in: Hellas-Jahrbuch (1936), S. 67–73.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1936
Soyter, Gustav: „Goethe und das Neugriechische Volkslied“, in: Gymnasium 58 (1951), S. 55–72.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1951
Steinmetz, Alexander: „Ο Γκαίτε και η Νέα Ελλάς“, in: Κριτικές Σελιίδες 3/10–12 (1939), S. 683–685.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1939
Turczynski, Emanuel: Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, München: Oldenbourg 1959 (Südosteuropäische Arbeiten ; 48).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1959
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Wyatt, William: „Goethe’s ‚Wanderer’s Night Song‘ in Vizyenos“, in: Journal of Modern Greek Studies 11/1 (1993), S. 97–105.
William Wyatt (Συγγραφέας)
1993
Schulte-Kemminghausen, Karl. “Einleitung.” In Neugriechische Volkslieder, Gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext Und Übersetzung. Hrsg. von Karl Schulte-Kemminghausen Und Gustav Soyter, 1–33. Veröffentlichungen Der Annette von Droste-Gesellschaft, Bd. 4. Münster: Aschendorff, 1935.
Karl Schulte-Kemminghausen (Συγγραφέας)
1935
Irmscher, Johannes. “Das Arkadienbild Johann Wolfgang Goethes.” In Αφιέρωμα Στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, edited by Εμμανουήλ Κριαράς, 91–97. Αθήνα: Μαλλιάρης Παιδεία, 1990.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Εμμανουήλ Κριαράς (Επιμελητής)
1990
Karakassi, Katerina. “Ein „Werther in Foustanella“. Panajotis Soutsos: Leandros.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Ulf-Dieter Klemm, June 5, 2021. https://comdeg.eu/compendium/essay/103334/.
Katerina Karakassi (Συγγραφέας), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
06.05.2021
Καρακάση, Κατερίνα. “Ένας «Βέρθερος Με Φουστανέλα». Παναγιώτης Σούτσος: Λέανδρος.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, June 5, 2021. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/103334/.
Κατερίνα Καρακάση (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
06.05.2021
Δανέζης, Γιώργος. “Οι Μεταφράσεις Ποιημάτων Του Goethe Από Τον Δροσίνη.” Κονδυλοφόρος, no. 3 (2004): 159–63.
Γιώργος Δανέζης (Συγγραφέας)
2004
Αραμπατζίδου, Λένα: Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος, Θεσσαλονίκη: Μέθεξις 2012.
Λένα Αραμπατζίδου (Συγγραφέας)
2012
Βαρελάς, Λάμπρος (Hrsg.): „Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος“. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014.
Λάμπρος Βαρελάς (Επιμελητής)
2014
Βελουδής, Γιώργος: „Ο Goethe στην Ελλάδα“, Μονά-Ζυγά. Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Αθήνα: Εκδόσεις „Γνώση“ 1992, S. 19–35.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1992
Βιζυηνός, Γεώργιος: Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής, hrsg. v. Παναγιώτης Μουλλάς, Αθήνα: ΜΙΕΤ 2013.
Γεώργιος Βιζυηνός (Συγγραφέας), Παναγιώτης Μουλλάς (Επιμελητής), Βενετία Αποστολίδου (Συνεργάτης), Μαίρη Μικέ (Συνεργάτης)
2013
Γλυτζουρής, Αντώνης: „‚Καταναγκαστικόν λουτρόν εις την μεγαλοφυΐαν‘ (Οι πρώτες ελληνικές παραστάσεις του Φάουστ του Γκαίτε και η συμβολή του Θωμά Οικονόμου)“, in: Νέα Εστία 151/1742 (2002), S. 209–224, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=179376&code=7455&zoom=800.
Αντώνης Γλυτζουρής (Συγγραφέας)
2002
Διαμαντοπούλου, Λίλια: „Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Bd. 5, Αθήνα: ΕΕΝΣ 2015, S. 356–376.
Λίλια Διαμαντοπούλου (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2015
Κεντρωτής, Γιώργος: „Η μετάφραση δύο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Πρόταση ερμηνευτικής προσέγγισης.“, in: Νέα Εστία 147/1721 (2000), S. 372–391.
Γιώργος Κεντρωτής (Συγγραφέας)
2000
Κουγέας, Σωκράτης Β.: „Η πρώτη νεοελληνική μετάφρασις της Ιφιγενείας του Goethe. Ο μεταφραστής και οι παρακινηταί αυτής“, in: Ελληνικά 5 (1932), S. 361–388, 425–426.
Σωκράτης Β. Κουγέας (Συγγραφέας)
1932
Κουγέας, Σωκράτης: „Ο φιλελληνισμός του Goethe“, Ακαδημία Αθηνών. Συνέδρια της 21 Απριλίου 1932. Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, Bd. 7, Athen 1932, S. 84–95.
Σωκράτης Κουγέας (Συγγραφέας)
1932
Κουγέας, Σωκράτης: „Ο Γκαίτε και η Νεωτέρα Ελλάς“, in: Νέα Εστία 11 (1932), S. 621–631.
Σωκράτης Κουγέας (Συγγραφέας)
1932
Κουγέας, Σωκράτης Β.: „Γκαίτε και Καποδίστριας“, in: Ιόνιος Ανθολογία 6/59–61 (1932), S. 41–47.
Σωκράτης Β. Κουγέας (Συγγραφέας)
1932
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Goethe και Σολωμός“, in: Παρνασσός 12 (1970), S. 103–110.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1970
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Η παρουσία του Goethe στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά“, in: Νέα Εστία 89 (1971), S. 317–329.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1971
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Απόψεις του Γκαίτε για τον Καποδίστρια“, in: Νέα Εστία 89 (1971), S. 21–24, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=116433&code=2606.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1971
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Ο Goethe, ο Byron και η Επανάσταση του 1821“, in: Νέα Εστία 95 (1974), S. 959–966.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1974
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Απόψεις του Goethe για τους Φαναριώτες“, in: Νέα Εστία 97 (1975), S. 531–536, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=124521&code=4507.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1975
Λαζανάς, Βασίλειος Ι. (1998): Ο Goethe, μεταφραστής νεοελληνικών και δημοτικών τραγουδιών. In: Νέα Εστία 143 (1694), S. 167–174.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1998
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.: Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. „Τέχνη“ και „Διόνυσος“, Βλαστός και Καζαντζάκης, Αθήνα: Παπαζήσης 2009.
Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης (Συγγραφέας)
2009
Μαράκα, Λίλα: „Ο Κλαβίγιος. Το ωραίον και συγκινητικόν δράμα του μεγίστου ποιητού της Γερμανίας Γαίτου στην ελληνική Σκηνή του 19ου αιώνα“, Δράμα και Παράσταση, Athen: Πολύτροπον 2006 (Δράμα και Δρώμενα), S. 313–378.
Λίλα Μαράκα (Συγγραφέας)
2006
Μυγδάλης, Λάμπρος: Πώς είδαν τον Lord Byron ο Goethe και ο Σολωμός;, Thessaloniki: Σ. Μποδίτση 1973.
Λάμπρος Μυγδάλης (Συγγραφέας)
1973
Νιρβάνας, Π.: „Γκαίτε-Παπαδόπουλος“, in: Νέα Εστία 12/130 (1932), S. 509–510.
Π. Νιρβάνας (Συγγραφέας)
1932
Παλαμάς, Κωστής: Ο Γκαίτε στην Ελλάδα. Χαιρετισμός για την εκατονταστηρίδα του, Αθήναι: Δημητράκος 1932.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1932
Παλληκάρη, Ολίβια: „Ο Γκότχολντ Εφραίμ Λέσσινγκ στην Ελλάδα“, Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου: Από τη χώρα των κειµένων στο βασίλειο της σκηνής, Αθήνα, 26-30 Ιανουαρίου 2011, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2014, S. 667–675.
Ολίβια Παλληκάρη (Συγγραφέας)
2014
Παναγιωτόπουλος, Ι.Μ.: „[Bιβλιοκρισία] Ed. Spranger: Η κοσμοθεωρία του Γκαίτε (μετάφρ. Ν. Λούβαρι)“, in: Νέα Εστία 229 (1936), S. 951–953.
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (Συγγραφέας)
1936
Παπαγεωργίου, Αλέκος Γ.: „[Ελληνική βιβλιογραφία του Goethe]“, Romain Rolland: Ο Γκαίτε και η φιλοσοφία του, Athen 1957, S. 7–16.
Αλέκος Γ. Παπαγεωργίου (Συγγραφέας)
1957
Παπαγεωργίου, Αλέκος Γ.: „Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος μεταφραστής του «Βερθέρου» του  Goethe“, in: Παρνασσός 5/2 (1963), S. 233–253.
Αλέκος Γ. Παπαγεωργίου (Συγγραφέας)
1963
Πολίτης, Αλέξης: Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις,προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, Athen: Θεμέλιο 1984.
Αλέξης Πολίτης (Συγγραφέας)
1984
Πολίτης, Λίνος: „Ο Σολωμός και η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση“, Ders.: Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1958)., Athen: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 1958, S. S. 227-247.
Λίνος Πολίτης (Συγγραφέας)
1958
Πούχνερ, Βάλτερ: „Η μετάφραση της Ιφιγένειας του Γκαίτε από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο (Ιένα 1818) και το πρότυπό της“, in: Σύγκριση 13 (2002), S. 9–31.
Βάλτερ Πούχνερ (Συγγραφέας)
2002
Σιδερά-Λύτρα, Π.: „Η μετάφραση ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Μια διευκρίνιση αναφορικά με την προέλευση των πρωτότυπων κειμένων“, in: Νέα Εστία 147/1723 (2000), S. 827–828.
Π. Σιδερά-Λύτρα (Συγγραφέας)
2000
Σιδέρα-Λύτρα, Παρασκευή: „Μια μετάφραση του ‚Νυχτερινού τραγουδιού‘ του Γκαίτε από τον Γ. Βιζυηνό“, in: Νέα Εστία 1745 (2002), S. 986.
Παρασκευή Σιδέρα-Λύτρα (Συγγραφέας)
2002
Σπάθης, Δημήτρης: „Η Ιφιγένεια του Γκαίτε και η συμμετοχή της στην πορεία του νεοελληνικού θεάτρου“, in: Βιβιλάκης, Ιωσήφ (Hrsg.): Στέφανος : τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα: Ergo 2007 (Παράβασις, Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών. Μελετήματα 5), S. 1129–1141.
Δημήτρης Σπάθης (Συγγραφέας), Ιωσήφ Βιβιλάκης (Επιμελητής)
2007
Boerner, Peter: Γκαίτε, übers. von. Γιάννης Ιατρός und Θ. Ν. Σωτηρόπουλος, Αθήνα: Οργανισμός κλασσικών εκδόσεων 1970 (Βίοι και έργα 7).
Peter Boerner (Συγγραφέας), Γιάννης Ιατρός (Μεταφραστής), Θ. Ν. Σωτηρόπουλος (Μεταφραστής)
1970
Boyesen, H.: „[Ein Kommentar zu Goethes Faust]“, in: Κριτική (1903), S. 425–428, 462–468, 516–527, 585–597.
H. Boyesen (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν Γρυπάρης (Μεταφραστής)
1903
Chamisso, Adelbert von u. a.: Νικόλαος ο Ποριώτης. Ξένη λύρα, übers. von. Νικόλαος Ποριώτης, Αθήνα: Εστία 1925.
Adelbert von Chamisso (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Christian Fürchtegott Gellert (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Paul Heyse (Συγγραφέας), Felix Dahn (Συγγραφέας), Friedrich Matthison (Συγγραφέας), Eduard Mörike (Συγγραφέας), Hugo von Hofmannsthal (Συγγραφέας), Friedrich Rückert (Συγγραφέας), Νικόλαος Ποριώτης (Μεταφραστής)
1925
Ebert, Wolfgang: „[Gespräche Goethes mit Schiller]“, in: Eπιθεώρηση Λόγου και Τέχνης 17–18 (1971), S. 248–249.
Wolfgang Ebert (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1971
Eckermann, Johann Peter: „Μία από τις ομιλίες του Έκερμανν με τον Γκαίτε“, in: Διόνυσος Β (1902), S. 308–311.
Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Eckermann, Johann Peter: „Συνομιλίαι Γκαίτε Έκκερμανν“, in: Ακρίτας 1 (1904), S. 202–207, 234–239.
Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Αιμίλιος Κούρτελης (Μεταφραστής)
1904
Eckermann, Johann Peter: Συνομιλίες με τον Γκαίτε, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Λαδιά 1965.
Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Συνεργάτης)
1965
Eckermann, Johann Peter: Η σοφία του Γκαίτε, hrsg. v. Ελευθέριος Καρτάκης, übers. von. Δημήτρης Δημοκίδης, Αθήνα: Ροές 2016 (micromega 83).
Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Ελευθέριος Καρτάκης (Επιμελητής), Δημήτρης Δημοκίδης (Μεταφραστής), John Cowper Powys (Συνεργάτης)
2016
Fischer, Kuno: „H πεντηκονταετηρίς του θανάτου του Goethe“, in: Έσπερος 1/H. 23/24. (1882), S. 355–358, 371–372.
Kuno Fischer (Συγγραφέας), Ι. Ζάκας (Μεταφραστής)
1882
Freud, Sigmund: Για τον Γκαίτε: μια παιδική ανάμνηση από το „Ποίηση και Αλήθεια“ (1916-17). Ομιλία στο σπίτι του Γκαίτε στη Φρανκφούρτη (1930), übers. von. Μαρία Α. Μίχα, Αθήνα: Δωδώνη 1988.
Sigmund Freud (Συγγραφέας), Μαρία Α. Μίχα (Μεταφραστής)
1988
Friedrich Schiller u. a.: Κλασικοί γερμανοί ποιητές. Johann W. von Goethe - Friedrich J. von Schiller - Friedrich Hölderlin - Heinrich W. von Kleist: Μια μικρή περιδιάβαση στη ζωή τους και στο έργο τους, übers. von. Σωτήρης Ε. Γυφτάκης, Αθήνα: Λεξίτυπον 2009.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Heinrich von Kleist (Συγγραφέας), Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Σωτήρης Ε. Γυφτάκης (Μεταφραστής)
2009
Goethe, Johann Wolfgang: Ιφιγένεια η εν Ταύροις.Τραγωδία εις πέντε πράξεις. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Ιωάννου Παπαδοπούλου, übers. von. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Jena: Schreiber 1818.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μεταφραστής)
1818
Goethe, Johann Wolfgang: Βέρτερος. Εκ του Γαλλικού, übers. von. Ι. Γ. Σεμτέλλος, Αθήνα: Γ. Βλασσαρίδης 1843.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ι. Γ. Σεμτέλλος (Μεταφραστής)
1843
Goethe, Johann Wolfgang: Κλαβίγιος Τραγωδία εκ των του Γκοέτε. Εις πράξεις πέντε, übers. von. Λεωνίδας Καπέλλος, Αθήνα: Τύποις Σοφοκλέους Κ. Γκαρπολά 1857.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Λεωνίδας Καπέλλος (Μεταφραστής)
1857
Goethe, Johann Wolfgang: „Ι. Β. Γοιθίου Ιφιγένεια εν Ταύροις. Δράμα εμμέτρως μεταφρασθέν υπό Ιωάν. Ησαΐου Περβάνογλου“, in: Φιλίστωρ 2 (1862), S. 403–427, 464–479, 548–602, http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp?flag=browse&smd=1&awdid=9.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Περβάνογλου (Μεταφραστής)
1862
Goethe, Johann Wolfgang (1864): Ο Φώστος του Γαίτου. In: Χρυσαλλίς 2 (43), S. 563–596.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Βερναρδάκης (Μεταφραστής)
1864
Goethe, Johann Wolfgang: Κλαβίγιος. Τραγωδία εις πέντε πράξεις του Goethe, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά 1867.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1867
Goethe, Johann Wolfgang: „Αποφθέγματα του Γοίθου (Goethe)“, in: Ιλισσός 1/8 (1868), S. 246.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας)
1868
Goethe, Johann Wolfgang: „Παρουσία του αγαπητού“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 2 (1868), S. 315–326.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Καρασούτσας (Μεταφραστής)
1868
Goethe, Johann Wolfgang: Οδυσσείας ζ΄.  Η σκηνή του κήπου (Εκ του Φάουστ) και Οι αρχαίοι., übers. von. Δημήτριος Βικέλας, Αθήνα: Τύποις Ανδρέου Κορομηλά 1872.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Βικέλας (Μεταφραστής)
1872
Goethe, Johann Wolfgang: „[Hermann und Dorothea]“, in: Παρθενών (1873).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (Μεταφραστής)
1873
Goethe, Johann Wolfgang: „Εξωτικό“, in: Παρθενών (1873).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (Μεταφραστής)
1873
Goethe, Johann Wolfgang: „Η χαρά“, in: Εστία 2/49 (1876), S. 784, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=88394.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1876
Goethe, Johann Wolfgang: „Υγιεινή της ψυχής“, in: Εστία 1/13 (1876), S. 208, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69962/62311.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1876
Goethe, Johann Wolfgang u. a.: „Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.“, in: Εστία 4/94 (1877), S. 670–671, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85282.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Ludwig I., König von Bayern (Συγγραφέας), Friedrich Haug (Συγγραφέας), * Weisser (Συγγραφέας), Karl Gustav Brinckmann (Συγγραφέας), Friedrich Ludwig Stolberg (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1877
Goethe, Johann Wolfgang: Παθήματα του νέου Βερθέρου. Μεταφρασθέντα εκ του  Γερμανικού υπό Παν. Σπ. Παμπούκη, φοιτητού της ιατρικής, übers. von. Παναγιώτης Σπ. Παμπούκης, Αθήνα: Τύποις Αδελφών Βαρβαρρήγου 1879.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Παναγιώτης Σπ. Παμπούκης (Μεταφραστής)
1879
Goethe, Johann Wolfgang: „[Sicilianisches Lied, Rettung, Das Schreien, Verschiedene Drohung]“, Ιστοί αράχνης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά 1880, S. 31, 52, 53, 69.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Δροσίνης (Μεταφραστής)
1880
Goethe, Johann Wolfgang: „Επί πάντω των ορέων [Incip.]“, in: Εστία 419 (1884), S. 21, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=79972.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1884
Goethe, Johann Wolfgang: „Ιφιγένεια εν Ταύροις“, Ἀπαντα τα Φιλολογικά Αλεξάνδρου Ρίζου τού  Ραγκαβή, Bd. IB΄, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή 1885 1885, S. 275–380.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1885
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο ψαράς“, in: Παρνασσός 10/1 (1886), S. 45–46, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/parnassos/article/view/19524/19508.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Σταμάτιος Δ. Βάλβης (Μεταφραστής)
1886
Goethe, Johann Wolfgang: Γκαίτε  Φαύστος.  Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό  Γεωργίου Κ. Στρατήγη, übers. von. Γεώργιος Κ. Στρατήγης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου 1887.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής)
1887
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ  του  Γκαίτε.  Μετάφρασις Υπό  Αριστ. Προβελεγίου.  Μετά φωτογραφιών και ξυλογραφιών κατά τον  Α. Κρέλιγγ, übers. von. Αριστομένης Προβελέγ(γ)ιος, Ausschnitt der Übersetzung bereits erschienen in Εστία 18 (1884B), S. 807-808 und Αττικόν Ημερολόγιον 21 (1887), S. 602-603 Aufl., Αθήνα: Παρά τῷ Ἐκδότῃ Καρόλῳ Μπέκ 1887.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αριστομένης Προβελέγ(γ)ιος (Μεταφραστής)
1887
Goethe, Johann Wolfgang: „Φαύστος“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 21 (1887), S. 592–595.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1887
Goethe, Johann Wolfgang: Αρμίνιος και Δωροθέα  Υπό  Γκαίτε  Μετάφρασις εκ του Γερμανικού υπό  Νικ. Ι. Κορωναίου  Ἐν Χαλκίδι 1889, übers. von. Νικόλαος Ι. Κορωναίος, Χαλκίδα: Εκ του Τυπογραφείου «Ευρίπου» 1889.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νικόλαος Ι. Κορωναίος (Μεταφραστής)
1889
Goethe, Johann Wolfgang: „Γαίτου,  Φαύστος“, Άπαντα τα Φιλολογικά  Αλεξάνδρου Ρίζου τού  Ραγκαβή, Bd. ΙΘ΄, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή 1889.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1889
Goethe, Johann Wolfgang: „Ερώντος ιδιοτροπία. Ποιμενικόν δράμα εις μίαν πράξιν“, in: Αττικόν Ημερολόγιον [Κυριών] 23 (1889), S. 93–119.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θηρεσίας Αμπελάς (Μεταφραστής)
1889
Goethe, Johann Wolfgang: „Το τραγούδι“, in: Εστία 33/25 (1892), S. 391, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/75900/68249.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κάρολος Μάνεσις (Μεταφραστής)
1892
Goethe, Johann Wolfgang: „Αλέξις και Δώρα (Ελέγειο)“, in: Εστία 36/40 (1893), S. 213–214, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=87811.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [= Νίκος Κογεβίνας] Πόντιος, Γλαύκος (Μεταφραστής)
1893
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Άλφος“, in: Εστία 37/13 (1894), S. 203.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1894
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Προμηθέας“, in: Η Τέχνη 8–9 (1899), S. 200.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1899
Goethe, Johann Wolfgang: „Ένας βασιλιάς (του Goethe)“, Άπαντα, Athen: Μακρής και Σία 1900, S. 221–222.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Στέφανος Μαρτζώκης (Μεταφραστής)
1900
Goethe, Johann Wolfgang: „Γκαίτε“, in: Το περιοδικόν μας Β (1900), S. 51–52.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1900
Goethe, Johann Wolfgang: „Γνώμαι των Σπινόζα και Γκαίτε“, in: Το περιοδικόν μας Β (1901), S. 192.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Goethe, Johann Wolfgang: „Κινέζικα“, in: Το περιοδικόν μας Β (1901), S. 51–52.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1901
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Προμηθέας (Δραματικόν απόσπασμα)“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 4–11.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1901
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο ποιητής“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 386–389.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Β. (Μεταφραστής)
1901
Goethe, Johann Wolfgang: „Στο Λόρδο Μπάϋρον: [α] 23 Ιουνίου 1823, [β] 1829“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 219–220.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο θάνατος του Ευφορίωνος (Απόσπασμα από τον δεύτερον Φάουστ)“, in: Διόνυσος Β (1902), S. 73–80.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
1902
Goethe, Johann Wolfgang: „Στοχασμοί και αποφθέγματα“, in: Ο Παν Α (1902), S. 51–52.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Σ. (Μεταφραστής)
1902
Goethe, Johann Wolfgang: „[Die Nähe des Geliebten]“, in: Παναθήναια Γ (1903).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Η προσευχή της Μαργαρίτας“, in: Ο Νουμάς 1/51 (1903), S. 1, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=14596.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γ. Θ. Μαύτας (Μεταφραστής)
1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Πόθος“, in: Ο Νουμάς 1/44 (1903), S. 1, http://kosmopolis.lis.upatras.gr/index.php/noumas/article/view/80258/79133.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Το τραγούδι του Οδοιπόρου“, in: Ο Νουμάς 1/38 (1903), S. 1, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=14504.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Ελέγειο για την ευγενικιά γυναίκα του Ασαναγά. Από το μορλακικόν“, in: Παναθήναια Γ (1903), S. 422–424.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
30. April 1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Βέρθερος“, in: Ο Νουμάς 2/92 (1904), S. 1, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=15467.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Πάλλης (Μεταφραστής)
1904
Goethe, Johann Wolfgang: Ερμάννος και Δωροθέα, übers. von. Κωνσταντίνος Μ. Μέκιος, Αθήνα: Τυπ. Ραφτάνη & Παπαγεωργίου 1905.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Μ. Μέκιος (Μεταφραστής)
1905
Goethe, Johann Wolfgang: „Σιμά σου“, in: Νέον πνεύμα Α (1908), S. 309.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
1908
Goethe, Johann Wolfgang: „Diwan ανατολικό-δυτικά“, in: Σεράπιον A (1909), S. 74–79.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Φώτης Αλτογράης (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang: „Από το δεύτερο Φάουστ“, in: Νέα Ζωή 5/55 (1909), S. 199–200, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=151.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang (1909): Γανυμήδης. In: Ο Νουμάς 7 (342), S. 2.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [= Κ. Χατζόπουλος] Βασιλικός, Πέτρος (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο ψαράς“, in: Πανελλήνιον Ημερολόγιον (Σημηριώνου) (1909), S. 70–71.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Π. Ράϊσης (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang: „Προμηθέας“, in: Ο Νουμάς 7/347 (1909), S. 1–2.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [= Κ. Χατζόπουλος] Βασιλικός, Πέτρος (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang: „Το θείο“, in: Ο Νουμάς 7/345 (1909), S. 1–2, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=21620.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [= Κ. Χατζόπουλος] Βασιλικός, Πέτρος (Μεταφραστής)
1909
Goethe, Johann Wolfgang: „Εξωτικό“, in: Ο Κόσμος (της Σμύρνης) Β (1910), S. 152.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (Μεταφραστής)
1910
Goethe, Johann Wolfgang: Ιφιγένεια εν Ταύροις. Δράμα σε πράξες πέντε, μεταφραστική δοκιμή, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Neuauflagen bei Εστία 1916, 1920,1927 Aufl., Tübingen: Ερρ. Λάουππ του νεωτέρου 1910.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1910
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο ποιητής“, in: Νεότης Β (1910), S. 283.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Β. (Μεταφραστής)
1910
Goethe, Johann Wolfgang: „Άγια χώματα“, in: Ο Νουμάς 9/417 (1911), S. 1, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=24639.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Πάλλης (Μεταφραστής)
1911
Goethe, Johann Wolfgang: „Απ’ το Β’ Faust (60-63) - Φιλικό Συναπάντημα (63) - Λίγα και καλά (64) - Η κόρη μιλά (64-65) - Μεγάλωμα (65-66) - Ταξιδιάτικο (66) - Χωρισμός (67) - Η που αγαπά γράφει (67-68) - Και πάλε η που αγαπά (68-69) - Δε μπορεί να πάψει (69) - Χριστουγεννιάτικο δώρο (70) - Προειδοποίηση (70-71) - Οι που αθιβάλλουνε (71-72) - Κόρη (72) - Ποιητής (72-73) - ***τικο τραγούδι (=Mailied) (73-74) - Νυχτερινό τραγούδι περιπατητή (74-75) - Άλλο παρόμοιο (75) - Στο φεγγάρι (75-76). - Τραγούδι της Μινιόν (77) - Ζυγώνει ο αγαπημένος (77-78) - Ηύρα (78-79) - Λαχτάρα (79-80)“, Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα, Κωνσταντινούπολη: χ.ό. 1913, S. 60–80.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Φιλήντας (Μεταφραστής)
1913
Goethe, Johann Wolfgang und Johann Peter Eckermann: Συνομιλία Ἐκερμαν με τον Γκαίτε, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1913.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1913
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Διαβάτης. Γανυμήδης. Τραγούδι του Μωάμεθ. Σύνορα της ανθρωπότητας. Το στοιχιό“, in: Νέα Ζωή 9/1 (1914), S. 22–31, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=749.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1914
Goethe, Johann Wolfgang: „Ταξίδι“, in: Νέα Ζωή 9/2 (1914), S. 100–101, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=763.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
1914
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ, übers. von. Μάρκος Αυγέρης, Αθήνα: Φέξης 1914.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Αυγέρης (Μεταφραστής)
1914
Goethe, Johann Wolfgang: „Από το ‚Φάουστ‘“, in: Μαντουβάλου, Μαρία (Hrsg.): Άπαντα, Αλεξάνδρεια: Γράμματα 1915, S. 164.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Λορέντζος Μαβίλης (Μεταφραστής), Μαρία Μαντουβάλου (Επιμελητής)
1915
Goethe, Johann Wolfgang: „Ιφιγένεια εν Ταύροις (Πράξη Α’ Σκηνή Δ’) (Πράξη Δ’ Σκηνή Ε’). Ανέκδ. μετάφρ.“, in: Κερκυραϊκή Ανθολογία Α/68, 91 (1915).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Κογεβίνας (Μεταφραστής)
1915
Goethe, Johann Wolfgang: „Οι σπουδές του Γουλιέλμου Μάϊστερ“, in: Κρητική και Ποίηση Α (1915), S. 279–297.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μαρία Γ. Σωτηρίου (Μεταφραστής)
1915
Goethe, Johann Wolfgang: „Α’ Νυχτερινό του στρατολάτη - Β’ Νυχτερινό του στρατολάτη - Στο ποτάμι - Της λύπης η χαρά - Η μικρούλα - Τυχερό ταξίδι - Ενθύμησι“, Ξένα τραγούδια, Α’ Νυχτερινό του Στρατολάτη und Της λύπης χαρά bereits erschienen in Παναθήναια 1906 Aufl., Αλεξάνδρεια: χ.ό. 1916, S. 17–20.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγις Θέρος (Μεταφραστής)
1916
Goethe, Johann Wolfgang: Βέρθερος. Μυθιστόρημα, übers. von. [=Ιωάννης Ζέρβος] Αρετάς, I., 2 Neuauflagen 1920, 1922 Aufl., Αθήνα: Φέξης 1916.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [=Ιωάννης Ζέρβος] Αρετάς, I. (Μεταφραστής)
1916
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ. Τραγωδία, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Ausschnitte bereits erschienen in: Ο Νουμάς Β/Γ (1904/1905) 124, 133; Ζ/H (1909/1910) 355, 401; Ο Νουμάς ΙΒ/ΙΓ (1914/1915) 539, 553, 563; Νέα Ζωή Η/Θ (1913) Aufl., Αθήνα: χ.ό. 1916.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1916
Goethe, Johann Wolfgang: „Πρώτη απώλεια“, in: Μούσα 2/5 (1921), S. 73.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αντ. Ευαγγελάτος (Μεταφραστής)
1921
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ. Τραγωδία, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Αθήνα: Ελευθερουδάκης 1921.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1921
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedicht]“, in: Μακεδονικά Γράμματα 1 (1922), S. 33.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1922
Goethe, Johann Wolfgang: „Προμηθεύς“, in: Μούσα 2/8 (1922), S. 120.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1922
Goethe, Johann Wolfgang: Έγμορντ. Δράμα σε μέρη πέντε, übers. von. Ιωάννης Οικονομίδης, Αθήνα: Τυπ. Ζηκάκη 1924.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1924
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ, übers. von. Αριστομένης Προβελέγγιος, Αθήνα: Σιδέρης 1924.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αριστομένης Προβελέγγιος (Μεταφραστής)
1924
Goethe, Johann Wolfgang: Η Ελένη του δευτέρου Φάουστ, übers. von. Θρασύβουλος Σταύρου, Bereits vorher auszugsweise erschienen in „Ο Νουμάς“  und „Κερκυραϊκή Ανθολογία“, Neuauflage 1934 Aufl., Αθήνα: Γανιάρης 1925.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θρασύβουλος Σταύρου (Μεταφραστής)
1925
Goethe, Johann Wolfgang: Μινιόν. Το δράμα μιάς παιδούλας, übers. von. Κωστής Λ Μεραναίος, Αθήνα: Μαρή 1927.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1927
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedicht]“, in: Νέα Εστία 3 (1928), S. 24–27.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1928
Goethe, Johann Wolfgang: „Νάρκισσος“, in: Νέα Εστία 57 (1929), S. 323.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1929
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Βασιλιάς της Θούλης“, in: Νέα Εστία 5/57 (1929), S. 323–324.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1929
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο βασιλιάς της Θούλης“, in: Νέα Εστία 57 (1929), S. 323–324.
Goethe, Johann Wolfgang (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1929
Goethe, Johann Wolfgang: „Ησυχασμός“, in: Νέα Εστία 10/111 (1931), S. 817.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1931
Goethe, Johann Wolfgang und Heinrich Heine: Ξένα ποιήματα, übers. von. Μάρκος Τσιριμώκος, Αθήνα: Δημητράκος 1931.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1931
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Βάρδος“, in: Νέα Εστία 10/112 (1931), S. 845.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1931
Goethe, Johann Wolfgang: „Η Νύμφη της Κορίνθου“, in: Νέα Εστία 11/125 (1932), S. 227–229.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μαρίνος Σιγούρος (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Η ωραία νύχτα - Αποχαιρετισμός“, in: Νέα Εστία 11/125 (1932), S. 230.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Μελαγχολία“, in: Νέα Εστία 11/126 (1932), S. 286.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: Ο Βέρθερος, übers. von. Θεμιστοκλής Αθανασιάδης-Νόβας, Αθήνα: χ.ό. 1932 (Η Πράσινη Βιβλιοθήκη της Πολιτείας, 1).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεμιστοκλής Αθανασιάδης-Νόβας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Προμηθεύς“, in: Νέα Εστία 11/128 (1932), S. 397.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedicht]“, in: Νέα Ζωή 1 (1933), S. 9.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1933
Goethe, Johann Wolfgang: Faust Α’ καί Β’ μέρος, übers. von. Κωνσταντίνος Μέρμηγκας, Αθήνα: Τυπ. Βλαστού 1935.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (Μεταφραστής)
1935
Goethe, Johann Wolfgang, Heinrich Heine und Volkslieder: „[Gedicht]“, Η μάγισσα του Ψυχοσάββατου, Θεσσαλονίκη: χ.ό. 1937, S. 90.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Δ. Κ. Βογαζλής (Μεταφραστής)
1937
Goethe, Johann Wolfgang: [Φάουστ], übers. von. Εμμανουήλ Δαυίδ, Αθήνα 1938.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Εμμανουήλ Δαυίδ (Μεταφραστής)
1938
Goethe, Johann Wolfgang: „Φάουστ Β’“, in: Νέα Εστία 23/24/277–280, 282-285 (...?) (1938), S. 18–24, 82–89, 160–164, 256–251, 306–310, 447–450, 534–537, 606–610, 673–676, 744–750, 815–821; 886–895, 968–973, 1037–1044, 1110–1114, 1178–1184, 1249-1253,1332-1338, 1390–1394, 1477–1480.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1938
Goethe, Johann Wolfgang u. a.: Ξένα τραγούδια τονισμένα από μεγάλους μουσουργούς, übers. von. Κωνσταντίνος Σπετσιέρης, Αθήνα: Εργαστήριον γραφικής τέχνης 1939.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Joseph von Eichendorff (Συγγραφέας), Walther von der Vogelweide (Συγγραφέας), Paul Fleming (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Σπετσιέρης (Μεταφραστής)
1939
Goethe, Johann Wolfgang: „[Φάουστ]“, in: Νέα Εστία 31/32 (1942), S. 15–19, 100–105, 153–157, 203–207, 305–308, 388-390,; 689–699, 808–811, 871–875, 951–954, 996–1002, 1043–1046, 1122–1127, 1169–1173, 1230–1233.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1942
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Θεός και η Μπαγιαντέρα (Ινδικός μύθος)“, in: Νέα Εστία 34/393 (1943), S. 1253–1254.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Παυλίδης (Μεταφραστής)
1943
Goethe, Johann Wolfgang: Η Μινιόν, übers. von. Θάλεια Καλλιγιάννη, 1. Auflage 1927 Aufl., Αθήνα: Κεραμεύς 1952.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θάλεια Καλλιγιάννη (Μεταφραστής)
1952
Goethe, Johann Wolfgang: Βέρθερος, übers. von. Ανδρέας Ι. Γκιών, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1953.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ανδρέας Ι. Γκιών (Μεταφραστής)
1953
Goethe, Johann Wolfgang: Ο Γκαίτς φον Μπέρλιχινγκεν με το σιδερένιο χέρι, übers. von. Άρης Δικταίος, Αθήνα: Παπαδημητρίου 1953 (100 (Εκατό) αθάνατα έργα 42).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής)
1953
Goethe, Johann Wolfgang: Τορκουάτο Τάσσο, übers. von. Άρης Δικταίος, Αθήνα: Παπαδημητρίου 1953 (100 (Εκατό) αθάνατα έργα 44).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής)
1953
Goethe, Johann Wolfgang: Βέρθερος, übers. von. Γεωργία Αλεξίου, Αθήναι: Δαρεμάς 1957.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεωργία Αλεξίου (Μεταφραστής), Romain Rolland (Συνεργάτης)
1957
Goethe, Johann Wolfgang: Ο Βέρθερος, übers. von. Σμαράγδα Παναγιωτόπουλου, Αθήναι: Ζέρβας 1957.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Σμαράγδα Παναγιωτόπουλου (Μεταφραστής)
1957
Goethe, Johann Wolfgang: Ο Φάουστ του Γκαίτε. Μετάφραση με αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία, übers. von. Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, 2. Aufl., Αθήνα: χ.ό. 1956.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (Μεταφραστής)
1956
Goethe, Johann Wolfgang (1963): Οι εκλεκτές συγγένειες, Βέρθερος, Χέρμαν και Δωροθέα - Φάουστ. Αθήνα: Κοροντζή-Ραπτή.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μίνα Ζωγράφου (Μεταφραστής), Μάρκος Αυγέρης (Μεταφραστής)
1963
Goethe, Johann Wolfgang: Ράϊνεκε Φουξ. Η κατεργάρα η αλεπού, übers. von. Αλέκος Αγνάντης, Αθήνα: Άλκηστις 1967.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέκος Αγνάντης (Μεταφραστής)
1967
Goethe, Johann Wolfgang: „Αμύντας“, in: Νέα Εστία 83/979 (1968), S. 504–505.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Βασίλειος Λαζανάς (Μεταφραστής)
1968
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedicht]“, in: Ο Λόγος 1 (1930), S. 249.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1930/31
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedichte]“, in: Ιόνιος Ανθολογία 1/11 (1927), S. 1, 6.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1927/28
Goethe, Johann Wolfgang: „Ερμάννος και Δωροθέα“, in: Κερκυραϊκή Ανθολογία Β-Γ/In Buchform: 1919 (1916), S. 9–15, 25–33, 50–53, 88–96, 115-122,138-148 (B); 18–21, 41–44, 53-63 (Γ).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Μεταφραστής)
1916/1917
Goethe, Johann Wolfgang: „Η θεά μου“, in: Παναθήναια Ε (1904), S. 132–134.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
15 12.1904
Goethe, Johann Wolfgang: Η νύμφη της Κορίνθου και άλλα ποιήματα, übers. von. Άγγελος Παρθένης, Αθήνα: Ιωλκός 2002.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Μεταφραστής)
2002
Goethe, Johann Wolfgang: „Μινιόν“, in: Ο Νουμάς ΙΓ, Περ. Β: έτ. Α (1915), S. 181, [ΙΓ], 70, 86, 102,117, 134, 154, 165, 177.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Μεταφραστής), Ηλ. Π. Β[ουτιερίδης] (Μεταφραστής)
1915/1919
Goethe, Johann Wolfgang u. a.: Ρυθμοί αθανάτων, übers. von. Θεόφιλος Γ Βορέας, Αθήνα: Τύποις Πυρσού 1935.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1935-37
Goethe, Johann Wolfgang: Στέλλα. Δράμα εις πράξεις πέντε υπό Γκαίτε, übers. von. Ελένη Δ. Αυγερινού, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Α. Κτενά 1871.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ελένη Δ. Αυγερινού (Μεταφραστής)
1871 (weitere Auflagen 1874, 1875)
Goethe, Johann Wolfgang: Χέρμαν και Δωροθέα, übers. von. Πέτρος Πικρός, Αθήνα: Δημητράκος 1971.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Πέτρος Πικρός (Μεταφραστής)
1971
Goethe, Johann Wolfgang: Ρωμαϊκά ελεγεία, übers. von. Βασίλειος Ι. Λαζανάς, Αθήνα: Παπαδημητρόπουλος 1972.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1972
Goethe, Johann Wolfgang, Friedrich Schiller und Gottfried August Bürger: Δώδεκα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας: Δάντης, Λα Φονταίν, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπύργκερ, Μπέρνς, Πόε, Ρεμπώ, Μπωντλαίρ, übers. von. Αρσένης Γεροντικός, Ιωάννινα: Δούβαλη/Πασχάλη 1973.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Gottfried August Bürger (Συγγραφέας), Αρσένης Γεροντικός (Μεταφραστής)
1973
Goethe, Johann Wolfgang: „Η ελεγεία του Marienbad“, in: Νέα Εστία 97/1142 (1975), S. 182–186.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Βασ. Ι. Λαζανάς, (Μεταφραστής)
1975
Goethe, Johann Wolfgang: Τα βάσανα του νεαρού Βερθέρου, übers. von. Σμαράγδα Φορμόζη, Θεσσαλονίκη: Τζιβανάκη 1978.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Σμαράγδα Φορμόζη (Μεταφραστής), Friedrich Gundolf (Συνεργάτης)
1978
Goethe, Johann Wolfgang: Ελένη : κλασικορομαντική φαντασμαγορία, übers. von. Θρασύβουλος Σταύρου, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 1979 (Θεατρική Βιβλιοθήκη).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θρασύβουλος Σταύρου (Μεταφραστής)
1979
Goethe, Johann Wolfgang: „Προμηθέας“, in: Νέα Εστία 109/1309 (1982), S. 71–72.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Τσάτσος (Μεταφραστής)
1982
Goethe, Johann Wolfgang (1957): Ο Βέρθερος. Αθήνα: Εκδόσεις Γιάννη Ζέρβα.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μέμος Παναγιωτόπουλος (Μεταφραστής)
1957
Goethe, Johann Wolfgang: „Από τα ‚Αποφθέγματα‘“, in: Νέα Εστία 1382 (1985), S. 152.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Μεταφραστής)
1985
Goethe, Johann Wolfgang: Οι εκλεκτικές συγγένειες, übers. von. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αθήνα: Αγρώστις 1989.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημοσθένης Κούρτοβικ (Μεταφραστής), Βίκη Φιλίππα-Καλογεροπούλου (Συνεργάτης)
1989
Goethe, Johann Wolfgang: Το παραμύθι της αλεπούς (Ράινεκε Φουξ), übers. von. Ιωάννης Γρυπάρης, Αθήνα: Ύψιλον / Βιβλία 1991 (Αερόστατο 33).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Γρυπάρης (Μεταφραστής), Wilhelm von Kaulbach (Συνεργάτης)
1991
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ: Α΄ μέρος, hrsg. v. Ιουλία Ι. Κόκκαλη, übers. von. Γερασ. Ι. Κόκκαλης, Αθήνα: Μαυρίδης 1991.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γερασ. Ι. Κόκκαλης (Μεταφραστής), Ιουλία Ι. Κόκκαλη (Επιμελητής)
1991
Goethe, Johann Wolfgang: Γκαίτε. „‚Επιλογή από τα Maximen und Reflexionen‘“, übers. von. Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος und Κλάους Μπέτσεν, Αθήνα: Στιγμή 1992 (Στοχασμοί 1).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος (Μεταφραστής), Κλάους Μπέτσεν (Μεταφραστής)
1992
Goethe, Johann Wolfgang: Περί τέχνης, übers. von. Βασίλης Τομανάς, Αθήνα: Printa 1994 (Στις πηγές της γνώσης 9).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Βασίλης Τομανάς (Μεταφραστής)
1994
Goethe, Johann Wolfgang: Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου, übers. von. Στέλλα Γ. Νικολούδη, Αθήνα: Άγρα 1994.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Στέλλα Γ. Νικολούδη (Μεταφραστής)
1994
Goethe, Johann Wolfgang: Τα χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ, übers. von. Άγγελος Παρθένης, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 1995.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Μεταφραστής)
1995
Goethe, Johann Wolfgang: Υπάρχουν όρια, übers. von. Γιώργος Δεπάστας, Αθήνα: Ολκός 1996 (Ξένη Λογοτεχνία).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γιώργος Δεπάστας (Μεταφραστής)
1996
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ Α’ και Β’, übers. von. Ιωάννης Παυλάκης, Αθήνα: Αστήρ 1988.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παυλάκης (Μεταφραστής)
1988-1997
Goethe, Johann Wolfgang: Ο μαθητευόμενος μάγος, übers. von. Κώστας Πούλος, Αθήνα: Παπαδόπουλος 2003.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κώστας Πούλος (Μεταφραστής), Katalin Szegedi (Συνεργάτης)
2003
Goethe, Johann Wolfgang: Το παραμύθι, übers. von. Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Αθήνα: Νήσος 2003.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θόδωρος Παρασκευόπουλος (Μεταφραστής), Μπάρμπαρα Κουζέλη (Συνεργάτης)
2003
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ, übers. von. Λένια Μαζαράκη, Αθήνα: Ερευνητές 2004 (Εικονογραφημένη Κλασική Λογοτεχνία).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Barbara Kindermann (Συνεργάτης), Klaus Ensikat (Συνεργάτης), Λένια Μαζαράκη (Μεταφραστής)
2004
Goethe, Johann Wolfgang: Θεωρία των χρωμάτων. Διδακτικό μέρος, hrsg. v. Μάρθα-Έλλη Χριστοφόγλου, übers. von. Παύλος Κλιματσάκης, Αθήνα: Printa 2008 (Στις πηγές της γνώσης).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Παύλος Κλιματσάκης (Μεταφραστής), Μάρθα-Έλλη Χριστοφόγλου (Επιμελητής), Rudolf Steiner (Συνεργάτης)
2008
Goethe, Johann Wolfgang u. a.: Ανθολογία γερμανικής ποίησης, übers. von. Πάνος Καραγιώργος, Αθήνα: Φιλύρα 2017.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Wilhelm Müller (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Hermann Hesse (Συγγραφέας), Πάνος Καραγιώργος (Μεταφραστής)
2017
Goethe, Johann Wolfgang: „Επιστολή του Γκαίτε περί του ‚Αγαμέμνονος‘ του Αισχύλου“, in: Παναθήναια Γ (1903), S. 509–510.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
31.05.1903
Goethe, Johann Wolfgang von: Η Μινιόν, übers. von. Ηλίας Βουτιερίδης, Αθήνα: Ηριδανός 1921.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ηλίας Βουτιερίδης (Μεταφραστής)
1921
Goethe, Johann Wolfgang von: Μινιόν, übers. von. Ηλίας Π Βουτιερίδης, Αθήνα: Γανιάρης 1921.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ηλίας Π Βουτιερίδης (Μεταφραστής)
1921
Goethe, Johann Wolfgang von: Εκλεκτικαί συγγένειαι, übers. von. I. Γρυπάρης, Αθήνα: Ελευθερουδάκης 1923.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), I. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
1923
Goethe, Johann Wolfgang von: Ραϊνεκε Φουξ, übers. von. Ιωάννης Ν Γρυπάρης, Αθήνα: Ἐλευθερουδάκης 1930.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν Γρυπάρης (Μεταφραστής), Ιωάννης Α Ζερβός (Συνεργάτης)
1930
Goethe, Johann Wolfgang von: Η λυρική ποίηση του Goethe, übers. von. Κωνσταντίνος Μέρμηγκας, Αθήνα: Τυπ. Βλαστοῦ 1937.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (Μεταφραστής)
1937
Goethe, Johann Wolfgang von: Το πράσινο φίδι, übers. von. Γιάννης Οικονομίδης, Αθήνα: Γλάρος 1944.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Γιάννης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1944
Goethe, Johann Wolfgang von: Η Ελένη του δευτέρου Φάουστ, übers. von. Θρασύβουλος Σταύρου, Αθήνα: Κύκλος 1963.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Θρασύβουλος Σταύρου (Μεταφραστής)
1963
Goethe, Johann Wolfgang von: „Ο Νέος Παυσίας“, in: Νέα Εστία 82/960 (1967), S. 871–874.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1967
Goethe, Johann Wolfgang von: „Αλέξις και Δώρα“, in: Νέα Εστία 87/1021 (1970), S. 77–84.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1970
Goethe, Johann Wolfgang von: Χέρμαν καί Δωροθέα, übers. von. Πέτρος Πικρός, Αθήνα: Τυπ. Δημητρακόπουλου 1944.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Πέτρος Πικρός (Μεταφραστής)
bis 1944
Goethe, Johann Wolfgang von: Τα ωραιότερα ερωτικά του γράμματα, übers. von. Αγ. Βασιλικός, Αθήνα: Κεραμεύς 1971.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αγ. Βασιλικός (Μεταφραστής)
1971
Goethe, Johann Wolfgang von: Τριλογία του πάθους. Το ωραιότερο ποίημα του κόσμου από τον μεγαλύτερο ποιητή του κόσμου, übers. von. Νίκος Χελιώτης, Αθήνα: Μαυρίδης 1973.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Χελιώτης (Μεταφραστής)
1973
Goethe, Johann Wolfgang von: Η τριλογία του πάθους. Στο Βέρθερο, ἐλεγεία του Marienbad, κατευνασμός, übers. von. Βασίλης Ι Λαζανάς, Αθήνα: Τυπ. Κλαπάκη 1977.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Βασίλης Ι Λαζανάς (Μεταφραστής)
1977
Goethe, Johann Wolfgang von: Η Μινιόν, übers. von. Ηλίας Π Βουτιερίδης, Επανεκδόσεις: 1983, 2003 Aufl., Αθήνα: Hριδανός 1978.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Νικόλαος Ι Λούβαρις (Συνεργάτης), Eduard Spranger (Συνεργάτης), Ηλίας Π Βουτιερίδης (Μεταφραστής)
1978
Goethe, Johann Wolfgang von: Ελένη: Κλασικορομαντική φαντασμαγορία, übers. von. Θρασύβουλος Σταύρου, Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη. Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 1979.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Θρασύβουλος Σταύρου (Μεταφραστής)
1979
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ. Τραγωδία, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Αθήνα: Γκοβόστης 1989.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1989
Goethe, Johann Wolfgang von: Ρωμαϊκά ελεγεία. Αλέξης και Δώρα - Ο νέος Παυσίας - Ευφροσύνη - Ξαναντάμωμα - Χέρμαν καί Δωροθέα - Αμύντας, übers. von. Βασίλης Ι Λαζανάς, 2. Aufl., Αθήνα: Τσαπέπας 1990.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Βασίλης Ι Λαζανάς (Μεταφραστής)
1990
Goethe, Johann Wolfgang von: Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου, übers. von. Στέλλα Γ. Νικολούδη, Αθήνα: Άγρα 1996.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Στέλλα Γ. Νικολούδη (Μεταφραστής)
1996
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1996.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1996
Goethe, Johann Wolfgang von: Τα χρόνια της μαθητείας του Γουλιέλμου Μάιστερ, übers. von. Τούλα Σιετή, Αθήνα: Κανάκη 1997.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Τούλα Σιετή (Μεταφραστής)
1997
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Ιωάννης Παυλάκης, Αθήνα: Αστήρ 1997.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Παυλάκης (Μεταφραστής)
1997
Goethe, Johann Wolfgang von: Οι εκλεκτικές συγγένειες, übers. von. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αθήνα: Κανάκη 1999.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Δημοσθένης Κούρτοβικ (Μεταφραστής)
1999
Goethe, Johann Wolfgang von: Τορκουάτο Τάσσο, übers. von. Στέλλα Γ. Νικολούδη, Αθήνα: Άγρα 1999.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Στέλλα Γ. Νικολούδη (Μεταφραστής)
1999
Goethe, Johann Wolfgang von: Ο Φάουστ του Γκαίτε. Μετάφραση με αισθητική και φιλοσοφική ερμηνεία, übers. von. Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2000.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (Μεταφραστής)
2000
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Κυριάκος Γ. Σαμέλης, Αθήνα: Διώνη 2000.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κυριάκος Γ. Σαμέλης (Μεταφραστής)
2000
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ: Πρώτο μέρος της τραγωδίας, übers. von. Κυριάκος Γ. Σαμέλης, Αθήνα: Διώνη 2000.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κυριάκος Γ. Σαμέλης (Μεταφραστής)
2000
Goethe, Johann Wolfgang von: Η νύφη της Κορίνθου, hrsg. & übers. v. Άγγελος Παρθένης, Αθήνα: Ιωλκός 2002.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2002
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ. Μια τραγωδία, übers. von. Πέτρος Μάρκαρης, Αθήνα: Γαβριηλίδης 2002.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Πέτρος Μάρκαρης (Μεταφραστής)
2002
Goethe, Johann Wolfgang von u. a.: Φάουστ, übers. von. Στρατής Πασχάλης, Πάτρα: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας 2002.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Aleksandr Sergeevic Puskin (Συγγραφέας), Fernando Pessoa (Συγγραφέας), Jean Louvet (Συγγραφέας), Στρατής Πασχάλης (Μεταφραστής)
2002
Goethe, Johann Wolfgang von: Η μινιόν, übers. von. Ηλίας Βουτιερίδης, Αθήνα: Ηριδανός 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ηλίας Βουτιερίδης (Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: „Ιφιγένεια εν Ταύροις. Δράμα σε πέντε πράξεις“, Αθήνα: Δωδώνη 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: Τα πάθη του νεαρού Βερθέρου, übers. von. Μαριλένα Κουπίδου, Αθήνα: DeAgostini Hellas 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Μαριλένα Κουπίδου (Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, hrsg. & übers. v. Δημήτριος Ι. Λάμψας, Αθήνα: Δωδώνη 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι. Λάμψας (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Αθήνα: Δωδώνη 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Αριστομένης Προβελέγγιος, Αθήνα: Πελεκάνος 2003.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αριστομένης Προβελέγγιος (Μεταφραστής)
2003
Goethe, Johann Wolfgang von: Clavigo, übers. von. Γιώργος Δεπάστας, Αθήνα: Νεφέλη 2005.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Γιώργος Δεπάστας (Μεταφραστής)
2005
Goethe, Johann Wolfgang von: Έγμοντ. Δράμα σε πέντε μέρη, übers. von. Ιωάννης Οικονομίδης, Αθήνα: Δωδώνη 2005.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
2005
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust, übers. von. Κ. Μέρμηγκας, Κατερίνη: Μάτι 2006.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κ. Μέρμηγκας (Μεταφραστής)
2006
Goethe, Johann Wolfgang von: Νουβέλα του λιονταριού, übers. von. Μυρτώ Σταμιλιώτη, Αθήνα: Μαΐστρος 2006.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Μυρτώ Σταμιλιώτη (Μεταφραστής)
2006
Goethe, Johann Wolfgang von: Ο πενηντάρης, übers. von. Καίτη Οικονόμου, Αθήνα: Το Ποντίκι 2006.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Καίτη Οικονόμου (Μεταφραστής)
2006
Goethe, Johann Wolfgang von: Υπάρχουν όρια, übers. von. Γιώργος Δεπάστας, Αθήνα: Ολκός 2006.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Γιώργος Δεπάστας (Μεταφραστής)
2006
Goethe, Johann Wolfgang von: Ρωμαϊκές ελεγείες, übers. von. Κυριάκος Γ. Σαμέλης, Αθήνα: Διώνη 2010.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κυριάκος Γ. Σαμέλης (Μεταφραστής)
2010
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ: Μέρος Β’: Σε πράξεις πέντε, übers. von. Δημήτριος Ι. Λάμψας, Αθήνα: Ελευθεροτυπία, Δωδώνη 2010.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι. Λάμψας (Μεταφραστής)
2010
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ: Μετά 17 εικόνων του Χανς Βίλδερμαν, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Αθήνα: Ελευθεροτυπία, Δωδώνη 2010.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής), Hans Wildermann (Συνεργάτης)
2010
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 2010: Το Ποντίκι 2010.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
2010
Goethe, Johann Wolfgang von und Heinrich Heine: Όταν ο νους σου βράζει κι η καρδιά. Ποιήματα και τραγούδια, übers. von. Λένια Ζαφειροπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2014.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Λένια Ζαφειροπούλου (Μεταφραστής)
2014
Goethe, Johann Wolfgang von: Οι συνένοχοι, übers. von. Κωνσταντίνος Κυριακού, Αθήνα: Σοκόλη 2014.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κυριακού (Μεταφραστής)
2014
Goethe, Johann Wolfgang von: Το ταξίδι στην Ιταλία, übers. von. Γιώργος Δεπάστας, Αθήνα: Ολκός 2014.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Γιώργος Δεπάστας (Μεταφραστής)
2014
Goethe, Johann Wolfgang von: Ένας άντρας πενήντα ετών, übers. von. Σμαράγδα Αλέξανδρου, Αθήνα: Ποικίλη Στοά 2015.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Σμαράγδα Αλέξανδρου (Μεταφραστής)
2015
Goethe, Johann Wolfgang von: Ρωμαϊκές ελεγείες και Τριλογία του πάθους, übers. von. Κυριάκος Γ. Σαμέλης, Αθήνα: Φιλύρα 2016.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Κυριάκος Γ. Σαμέλης (Μεταφραστής)
2016
Goethe, Johann Wolfgang von: Φάουστ, übers. von. Αριστομένης Προβελέγγιος, Αθήνα: Φαρφουλάς 2016.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αριστομένης Προβελέγγιος (Μεταφραστής)
2016
Heine, Heinrich: „Γκαίτε“, in: Ακρίτας (1904), S. 84–88, 114–117.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Αρίστος Καμπάνης (Μεταφραστής)
1904
Hohendorf, Horst: Γκαίτε, übers. von. Άγνωστη/ος, Αθήνα: Οργανισμός Ευρωπαϊκών Εκδόσεων 1965 (Οι Μεγάλοι όλων των εποχών).
Horst Hohendorf (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1965
Klabund, [=Alfred Henschke]: „Περί Γκαίτε“, in: Μούσα 2/4 (1921), S. 58–60.
[=Alfred Henschke] Klabund (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1921
Ludwig, Emil: „Ο Γκαίτε και οι γυναίκες“, in: Ελεύθερον Βήμα (1929).
Emil Ludwig (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
31.03.1929
Mann, Thomas: „[Phantasie über Goethe] [Ausschnitt]“, in: Καθημερινή (1949).
Thomas Mann (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
30-31.8.1949
Mann, Thomas: Γκαίτε και Τολστόι, übers. von. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα: Ύψιλον 2012.
Thomas Mann (Συγγραφέας), Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος (Μεταφραστής)
2012
Mann, Thomas: „Βόλφραγκ [sic] Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Thomas Mann (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
22.03.1932
Mann, Thomas: „[Goethe und Tolstoi] [Kapitel]“, in: Νέα Εστία 533 (1949), S. 1194–1197.
Thomas Mann (Συγγραφέας), Γ. Σταυρόπουλος (Μεταφραστής)
15.09.1949
Nietzsche, Friedrich Wilhelm u. a.: Κύματα του Βορρά, übers. von. Καίτη Μοσχονά-Ποζιοπούλου, Θεσσαλονίκη: χ.ό. 1943.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Gottlieb Klopstock (Συγγραφέας), Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), [= Friedrich von Hardenberg] Novalis (Συγγραφέας), Joseph von Eichendorff (Συγγραφέας), Eduard Mörike (Συγγραφέας), Theodor Storm (Συγγραφέας), Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Heinrich von Kleist (Συγγραφέας), Theodor Fontane (Συγγραφέας), Klaus Groth (Συγγραφέας), Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Felix Dahn (Συγγραφέας), Hans Friedrich Blunck (Συγγραφέας), Walther von der Vogelweide (Συγγραφέας), Friedrich Theodor Vischer (Συγγραφέας), Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Καίτη Μοσχονά-Ποζιοπούλου (Μεταφραστής)
1943
Schiller, Friedrich u. a.: Γερμανοί ποιηταί: με αντίγραφα εικόνων μεγάλων ζωγράφων, hrsg. v. Μ. Πεσματζόγλου, übers. von. Διάφοροι, Αθήνα: Καλλιτεχνικαί εκδόσεις Μ. Πεσματζόγλου 1922.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Gottfried August Bürger (Συγγραφέας), [= Friedrich von Hardenberg] Novalis (Συγγραφέας), Ludwig Uhland (Συγγραφέας), Joseph von Eichendorff (Συγγραφέας), August von Platen (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Eduard Mörike (Συγγραφέας), Detlev von Liliencron (Συγγραφέας), Richard Dehmel (Συγγραφέας), Otto Erich Hartleben (Συγγραφέας), Alfred Mombert (Συγγραφέας), Walter von Molo (Συγγραφέας), Walter Calé (Συγγραφέας), Jean Paul Richter (Συγγραφέας), Friedrich Rückert (Συγγραφέας), Theodor Körner (Συγγραφέας), Wilhelm Müller (Συγγραφέας), Julius Mosen (Συγγραφέας), Robert Reinick (Συγγραφέας), Anastasius Grün (Συγγραφέας), Ernst Karl Gruhl (Συγγραφέας), Rudolf von Gottschall (Συγγραφέας), Hans Bethge (Συγγραφέας), Μ. Πεσματζόγλου (Επιμελητής), Διάφοροι (Μεταφραστής)
1922
Schiller, Friedrich u. a.: Τραγούδια των γερμανών κλασσικών, übers. von. Δημήτριος Ι Λάμψας, Αθήνα: Κολλάρος 1933.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Ludwig Uhland (Συγγραφέας), Joseph von Eichendorff (Συγγραφέας), August von Platen (Συγγραφέας), Wilhelm Hauff (Συγγραφέας), Heinrich Heine (Συγγραφέας), Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Eduard Mörike (Συγγραφέας), Ernst Moritz Arndt (Συγγραφέας), Adelbert von Chamisso (Συγγραφέας), Justinus von Kerner (Συγγραφέας), Friedrich Rückert (Συγγραφέας), Ernst Schulze (Συγγραφέας), Joseph Christian Frhr. von Zedlitz (Συγγραφέας), Gustav Schwab (Συγγραφέας), Wilhelm Müller (Συγγραφέας), Karl Immermann (Συγγραφέας), Abraham Emanuel Froelich (Συγγραφέας), August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (Συγγραφέας), Johann Gabriel Seidl (Συγγραφέας), Robert Reinick (Συγγραφέας), Anastasius Grün (Συγγραφέας), Karl Dräxler (Συγγραφέας), Friedrich von Sallet (Συγγραφέας), Emanuel Geibel (Συγγραφέας), Georg Herwegh (Συγγραφέας), Karl Egon Ebert (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1933/34
Schiller, Friedrich: „Φρειδερίκου Σίλλερ- Γ. Βολφγκαγκ Γκαίτε. Επιστολές φιλίας και αλήθειας“, in: Ευθύνη 121 (1982), S. 28–30.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Δ. Μιχαλόπουλος (Μεταφραστής)
1982
Schiller, Friedrich und Goethe, Johann Wolfgang: „Σίλλερ-Γκαίτε. Αλληλογραφία (Οι πρώτες έξι επιστολές)“, in: Νέα Εστία 147/1721 (2000), S. 341–350.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Goethe, Johann Wolfgang (Συγγραφέας), Θανάσης Λάμπρου (Μεταφραστής)
2000
Schiller, Friedrich und Johann Wolfgang von Goethe: Αλληλογραφία, hrsg. v. Wilhelm Benning, übers. von. Αθανάσιος Λάμπρου, Αθήνα: Κριτική 2001.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αθανάσιος Λάμπρου (Μεταφραστής), Wilhelm Benning (Επιμελητής)
2001
Spranger, Eduard: Η κοσμοθεωρία του Γκαίτε, übers. von. Νικόλαος Ι Λούβαρις, Αθήνα: Τυπ. Ρόδη 1936.
Eduard Spranger (Συγγραφέας), Νικόλαος Ι Λούβαρις (Μεταφραστής)
1936
Spranger, Eduard: Ο Γκαίτε και αι μεταφυσικαί αποκαλύψεις, übers. von. Νικόλαος Ι Λούβαρις, Αθήνα: Τυπ. Ρούτση 1947.
Eduard Spranger (Συγγραφέας), Νικόλαος Ι Λούβαρις (Μεταφραστής)
1947
Vierling, Ernst: „Αι φίλαι του Γκαίτε“, in: Παναθήναια ΙΖ (1908), S. 11–18, 118–120, 189–192, 232–233, 295–296.
Ernst Vierling (Συγγραφέας), Αυ. Θ[εοδωρόπουλος] (Μεταφραστής)
1908/1909
Vilmar, August Friedrich Christian: Ιστορία της γερμανικής εθνικής λογοτεχνίας Και προς συνέχειαν αυτής, „ἡ γερμανική εθνική λογοτεχνία από του θανάτου του Γκαίτε μέχρι της σήμερον“ υπό Αδόλφου Στερν εκ της ΚΕ εκδόσεως εξελληνισθείσα υπό Κλέωνος Ραγκαβή, übers. von. Κλέων Ραγκαβής, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1906.
August Friedrich Christian Vilmar (Συγγραφέας), Κλέων Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1906
Kotzebue, August von und Johann Wolfgang Goethe: Ιωάννου Σέργιου Παπαδόπουλου θεατρικές μεταφράσεις.  Οι Κουακέροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1813-14, ανέκδοτο χειρόγραφο και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J.W. Goethe, Ιένα 1818, hrsg. v. Walter Puchner, übers. von. Ιωάννης Σέργιος Παπαδόπουλος, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2004.
August von Kotzebue (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Σέργιος Παπαδόπουλος (Μεταφραστής), Walter Puchner (Επιμελητής)
2004
Goethe, Johann Wolfgang. “[Gedicht].” Translated by Unbekannt. Πνοή 1, no. 3 (1928): 19.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1928
Goethe, Johann Wolfgang. “[Gedicht].” Translated by Unbekannt. Ο Κύκλος 1 (32 1931): 256.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1931/32
Goethe, Johann Wolfgang von. “Ελεγείαι.” Translated by Χ. Α. Παρμενίδης. Αθηνά, April 6, 1849.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Χ. Α. Παρμενίδης (Μεταφραστής)
04.06.1849
Goethe, Johann Wolfgang von. “Η Ιφιγένεια Στην Ταυρική.” In Τα Έργα, translated by Νίκος Κογεβίνας, 18–110. Αθήνα: χ.ό, 1916.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Κογεβίνας, (Μεταφραστής)
1916
Goethe, Johann Wolfgang von. “Ιφιγένεια Εν Ταύροις.” Translated by Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Έσπερος 1 (82 1881): 5–7.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1881-82
Goethe, Johann Wolfgang von. “Ο Φώστος Του Γαίτου.” Translated by Δημήτρης Βικέλας. Χρυσαλλίς, no. 43 (1864): 593–96.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Δημήτρης Βικέλας (Μεταφραστής)
1864
Goethe, Johann Wolfgang von, and Φήμιος. “Ποίησις: Δοκίμιον Εμμέτρου Μεταφράσεως Του Φαύστου, Δραματικού Αριστουργήματος Του Ποιητού Γοιθίου (Goethe). Εκ Της Γερμανικής Εις Την Ημάς Καθαρεύουσαν Υπό Φημίου.” Πανδώρα, no. 436 (1868): 78–80.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Φήμιος (Συγγραφέας)
1868
Goethe, Johann Wolfgang von. Στέλλα. Translated by Γιώργος Δεπάστας. Αθήνα: Κάπα Εκδοτική, 2018.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Γιώργος Δεπάστας (Μεταφραστής)
2018
Goethe, Johann Wolfgang von. “Φάουστ.” Translated by Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Έσπερος, no. 6 (87 1886): 399.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1886-87
Goethe, Johann Wolfgang von: Γοέθου, του πάνυ Αρμινίου και Δωροθείας. Μετάφρασις Ελληνικὴ μετρικὴ, σὺν προστεθειμένω Γερμανικώ μέλει καὶ μεταφράσει Ρωμαϊκή μετρική Φισήρου. Metrische griechische Uebersetzung des zweiten Gesanges (v.1-273) von Goethes Hermann und Dorothea mit beigefügtem Original und latein. Uebersetzung von Fischer, übers. von. Benjamin Gottlob Fischer, Giessen: Hassesche Buchdruckerei 1830.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Benjamin Gottlob Fischer (Μεταφραστής)
1830
Βολφ [Wolf], Φ.: „Ο Γκαίτε και αι βασικαί έννοιαι της ζωής“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Φ. Βολφ [Wolf] (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
14.02.1932
Γκαίτε, Γ.Β.: „Δυό τραγούδια (Τραγούδι του Γερο-Αρπιστή, Νυχτερινό τραγούδι του στρατοκόπου)“, in: Νέα Εστία 151/1742 (2002), S. 208.
Γ.Β. Γκαίτε (Συγγραφέας), Γ.Ν. Πολίτης (Μεταφραστής)
2002
Λαζανάς, Βασίλειος  Ι.: „Το ελεγείο του Goethe ‚Αμύντας‘“, in: Νέα Εστία 83/979 (1968), S. 505–506.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1968
Stresemann, Gustav (1929): Ναπολέων και Γκαίτε. In: Ελεύθερον Βήμα.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
21.11.1929
Τοντόροφ, Τσβετάν: „Ο Γκαίτε περί τέχνης“, in: Νέα Εστία 147/1721 (2000), S. 351–371.
Τσβετάν Τοντόροφ (Συγγραφέας), Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη (Μεταφραστής)
2000
Ebert, Wolfgang: „Συνάντηση του Γκαίτε με τον Σίλλερ“, in: Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης (Λευκωσίας) 17–18 (1971), S. 248–249.
Wolfgang Ebert (Συγγραφέας)
1971
Tissot, Victor: „Περί Γκαίτε - Βεϊμάρη - Ο δουξ Κάρολος-Αυγούστος - Τα φαιδρά έτη του Γκαίτε - Ο Γκαίτε ηθοποιός και διευθυντής θεάτρου - Ο Γκαίτε ιδιοκτήτης - Γκαίτε και Ναπολέων - Το γήρας του Γκαίτε - Η οικία του Σχιλλέρου, εκ των του Ουίκτωρος Τισσώ, υπό του κ. Α. Αγαθονίκου.“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 24 (1890), S. 263–278.
Victor Tissot (Συγγραφέας)
1890
Άγνωστη/ος: „Δυό ανδριάντες του Γκαίτε“1/1 (1898), S. 24.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1898
Άγνωστη/ος: „Η σωφροσύνη του Γκαίτε“, in: Το περιοδικόν μας 2 (1901), S. 143–144.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901
Άγνωστη/ος: „Νέον ποίημα του Γκαίτε“, in: Το περιοδικόν μας 2 (1901), S. 189.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901
Άγνωστη/ος: „Γερμανική Φιλολογία: [α] Εν νέον μυθιστόρημα του Φέλιξ Ολλαίντερ, [β] Γκαίτε και Νίτσε“, in: Διόνυσος 2 (1902), S. 63–64.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1902
Άγνωστη/ος: „[Artikel über Goethes „Faust II"]“, in: Νέα Εστία 23 (1938), S. 13–17.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1938
Άγνωστη/ος: „Ο Γκαίτε δικηγόρος“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
7/8.5.1932
Άγνωστη/ος: „Η εκατονταετηρίς του Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
07.01.1932
Άγνωστη/ος: „Η θρησκεία και ο Γκαίτε“, in: Ελεύθερον  Βήμα (1932).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
03.05.1932
Άγνωστη/ος: „Η πολυσύνθετος ζωή του Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1939).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
03.09.1939
Άγνωστη/ος: „Ο Γκαίτε ένοχος διά τον θάνατον του Σίλλερ“, in: Θεσσαλία (Βόλου) (1928).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
05.01.1928
Άγνωστη/ος: „Σίλλερ και Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
07.05.1932
Irmscher, Johannes. “Ο Γκαίτε Και η Νέα Ελλάδα.” Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, no. 2 (82 1981): 235–47.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981-82
Βλάχος, Άγγελος. “[Βιβλιοκρισία]: Ο ‘Φαύστος’ Του Γκαίτε. Κρίσις Της Υπό Γ. Στρατήγη Μεταφράσεως Αυτού.” In Ανάλεκτα, Β:305–17. Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1903
Goethe, Johann Wolfgang von. “Η Κορινθία Νύμφη.” In Νέα Ποιήματα, edited by Χρήστος Α. Παρμενίδης, 172. Εν Αθήναις: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1858.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας), Χρήστος Α. Παρμενίδης (Επιμελητής)
1858
Goethe, Johann Wolfgang von. “Η Κορινθία Νύμφη.” Αθηνά, September 13, 1848.
Johann Wolfgang von Goethe (Συγγραφέας)
13.09.1848
Βέης, Ν. Α. “Η Νεοελληνική Πηγή Του Γκαίτε Δια Το Δεύτερον Μέρος Του Φάουστ. (Το Επεισόδιον Της Στάνης. Ο Μυστράς).” Πρωία, March 5, 1942.
Ν. Α. Βέης (Συγγραφέας)
03.05.1942
Κουγέας, Σωκράτης. “Η Πρώτη Νεοελληνική Μετάφραση Του Goethe.” Ελληνικά, no. 9 (1936): 170.
Σωκράτης Κουγέας (Συγγραφέας)
1936
Α. Π. Κ.: „Η φιλία Γκαίτε και Σχίλλερ“, in: Εστία 35/5 (1893), S. 67–70.
Α. Π. Κ. (Συγγραφέας)
1893
Α.Π.Κ. [=Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης]: „Η φιλία Γκαίτε και Σίλλερ“, in: Εικονογραφημένη Εστία (1893), S. 67–70.
Α.Π.Κ. [=Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης] (Συγγραφέας)
1893
Αποστολάκης, Γιάννης: „Η γνωριμία με τον Γκαίτε“, in: Κριτική και ποίηση (1915), S. 38–48.
Γιάννης Αποστολάκης (Συγγραφέας)
1915
Αρμένη, Αμαλία, Θεοχαρίδου Ιατροπούλου und Κατερίνα Νικητοπούλου: Η γυναίκα στη ζωή και στο έργο του Γκαίτε και του Καζαντζάκη : σκιαγράφηση των βασικών γυναικείων μορφών στον „Φάουστ“ του Γκαίτε και στο γενικό έργο του Καζαντζάκη, καθώς και συγκριτικά συμπεράσματα., Αθήνα: χ.ό. 1987.
Αμαλία Αρμένη (Συγγραφέας), Θεοχαρίδου Ιατροπούλου (Συγγραφέας), Κατερίνα Νικητοπούλου (Συγγραφέας)
1987
Ασημακόπουλος, Κώστας: „Βραδιά Ρίλκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών“, in: Νέα Εστία 1190 (1977), S. 199.
Κώστας Ασημακόπουλος (Συγγραφέας)
1977
Βαρελάς, Ιωάννης Α.: Ο Φάουστ του εκτός τραγωδίας τραγουδοποιούντος Goethe κατά τας ποιητικάς αρχάς, Αθήνα: Τυπ. Ἑνώσεως 1882.
Ιωάννης Α. Βαρελάς (Συγγραφέας)
1882
Βλάχος, Άγγελος: „[Βιβλιοκρισία]: Γκαίτε, Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Στρατήγη. Εν Αθήναις εκ του τυπογραφ. των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1887“, in: Εστία 23/580 (1887), S. 87–94, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/72511/64860.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1887
Γιαννουλάτος, Νικόλαος: „Περί του Γκαίτε ως λυρικού ποιητή“, in: Παρνασσός 16/9 (1894), S. 641–652.
Νικόλαος Γιαννουλάτος (Συγγραφέας)
1894
Γκιούρας, Θανάσης: „Το χρήμα και ο διάβολος. Λίγες παρατηρήσεις με βάση τον Φάουστ του Γκαίτε“, in: Νέα Εστία 147/1721 (2000), S. 392–405.
Θανάσης Γκιούρας (Συγγραφέας)
2000
Γκρέκο, Γ.: „Εις τον αστερισμόν του Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Γ. Γκρέκο (Συγγραφέας)
23.03.1932
Γκρέκο, Γ.: „Ο Γκαίτε ενώπιον του Ναπολέοντος“, in: Ελεύθερον Βήμα (1931).
Γ. Γκρέκο (Συγγραφέας)
12.09.1931
Δ.: „[Κριτική θεάτρου:] Γκαίτε ‚Φάουστ‘ [από τον Ρώτα]“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Δ. (Συγγραφέας)
30.06.1932
Δωρικός, Φίλιππος: „Η οικία όπου εγεννήθη ο Γκαίτε“, in: Παναθήναια 3/66 (1903), S. 563–566.
Φίλιππος Δωρικός (Συγγραφέας)
1903
Ερριω, Ε.: „Γκαίτε ο παγκόσμιος ποιητής και άνθρωπος“, in: Ελεύθερον Βήμα (1932).
Ε. Ερριω (Συγγραφέας)
14.12.1932
Ερριω, Ε.: „Μπετόβεν και Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1929).
Ε. Ερριω (Συγγραφέας)
21.08.1929
Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Ο Φάουστ του Γκαίτε, Αθήνα: χ.ό. 1963.
Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος (Συγγραφέας)
1963
Καζάζης, Νεοκλής: „Ο Έγκμοντ του Γκαίτε“, in: Ποικίλη Στοά 1 (1881), S. 155–168.
Νεοκλής Καζάζης (Συγγραφέας)
1881
Καμπάνης, Άριστος: „Το έτος του Γκαίτε“, in: Νέα Εστία 146 (1933), S. 84–89.
Άριστος Καμπάνης (Συγγραφέας)
1933
Καμπύσης, Γιάννης: „Ο Προμηθέας του Γκαίτε (Αφιέρωμα εις Κ. Κρουμπάχερ)“, in: Διόνυσος 1 (1901), S. 3.
Γιάννης Καμπύσης (Συγγραφέας)
1901
Καμπύσης, Γιάννης: „Στο Γκαίτε [ποίημα]“, in: Διόνυσος 1 (1901), S. 359.
Γιάννης Καμπύσης (Συγγραφέας)
1901
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης: „Goethe.  Το κορύφωμα του ευρωπαϊκού πνεύματος“, in: Νέα Εστία 1315 (1981), S. 496–508.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Συγγραφέας)
1981
Καραντηνός, Νίκος: „Βαϊμάρη: Η πολιτεία του Γκαίτε, του Σίλλερ και του Χέρντερ“, in: Ριζοσπάστης (1977).
Νίκος Καραντηνός (Συγγραφέας)
28.08.1977
Κεντρωτής, Γιώργος: „Η θεοδικία στον Φάουστ του Γκαίτε“, in: Νέα Εστία 151/1742 (2002), S. 195–207.
Γιώργος Κεντρωτής (Συγγραφέας)
2002
Λαζανάς, Βασ.Ι..: „Γκαίτε και Μπετόβεν“, in: Νέα Εστία 101/1199 (1977), S. 782–788.
Βασ.Ι.. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1977
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: Goethe και Σολωμός, Αθήνα: χ.ό. 1970.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1970
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: W. Goethe: Η τριλογία του πάθους: Στον Βέρθερο, Η Ελεγεία του Marienbad, Κατευνασμός/ Αναλυτική προλεγόμενα για τη ζωή και το έργο του Goethe, Αθήνα: χ.ό. 1996.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1996
Λαζανάς, Βασίλης. Ι.: „Johann Wolfgang Goethe“, in: Νέα Εστία 112/1322 (1982), S. 976–986.
Βασίλης. Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1982
Λάμπρου, Αθανάσιος: „Ο Σίλλερ, ο Γκαίτε και οι νεότεροι“, in: Νέα Εστία 151/1742 (2002), S. 182–184.
Αθανάσιος Λάμπρου (Συγγραφέας)
2002
Μερεντίτης, Ιωάννης Κ.: Η έννοια της „Καθάρσεως“ παρ’ Αριστοτέλει („Ποιητική“) και Goethe („Wilhelm Meister“), Αθήνα: χ.ό. 1979.
Ιωάννης Κ. Μερεντίτης (Συγγραφέας)
1979
Μέρμηγκας, Κ.: Johann Wolfgang Goethe. Λόγος εκφωνηθείς εν τη αιθούσι των τελετών τη 22 Μαρτίου: Εκατοστή επετείω του θανάτου του, Αθήναι: χ.ό. 1932.
Κ. Μέρμηγκας (Συγγραφέας)
1932
Μέρμηγκας, Κ.: Ο Goethe ως επιστήμων, Αθήναι: Κασμάτης 1932.
Κ. Μέρμηγκας (Συγγραφέας)
1932
Μπαλόγλου, Χρήστος: „Ο Γκαίτε και οι οικονομολόγοι της εποχής του“, in: Νέα Εστία 147/1723 (2000), S. 825–827.
Χρήστος Μπαλόγλου (Συγγραφέας)
2000
Νικολαΐδης, Ρ.Ι.: „Ο Γκαίτε διατρίβων εν Weimar“, in: Εστία 11/269 (1881), S. 118–121.
Ρ.Ι. Νικολαΐδης (Συγγραφέας)
1881
Οικονόμου-Αγοραστού, Ιωάννα: Συζητώντας για την Ελλάδα... στην Αυλή της Βαϊμάρης... στα χρόνια του Γκαίτε, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2012.
Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού (Συγγραφέας)
2012
Οικονόμου, Δ. Α.: Έκθεσις της επί του Μεταφραστικού Αγώνος του κ. Δ. Α. Οικονόμου Επιτροπής κατά την Γ’ αυτού περίοδον, καθ’ ην υπεβλήθησαν μεταφράσεις του Nathan του Λέσσιγγ, του W. Tell του Σίλλερ και του Goetz v. Berlichingen του Γκαίτε. Ανεγνώσθη εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 31 Οκτωβρίου 1876, Αθήνα: Τυπογραφείο Ερμού 1876.
Δ. Α. Οικονόμου (Συγγραφέας)
1876
Π.: „Γκαίτε και Μπετόβεν“, in: Νέα Εστία 5 (1927), S. 310–311.
Π. (Συγγραφέας)
1927
Π.: „[Βιβλιοκρισία:] N.I. Λούβαρι- ‚Ο Γκαίτε ως θρησκευτική προσωπικότης‘“, in: Νέα Εστία 74 (1930), S. 106–109.
Π. (Συγγραφέας)
1930
Παλαμάς, Κωστής: „Ο Γκαίτε εις την Λειψίαν“, in: Εμπρός (1915), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
10.11.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Οι Σέρβοι, ο Γκαίτε, ημείς“, in: Εμπρός (1914), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
01.12.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Η κυρία Γκαίτε“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
13.08.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Η λατρεία του Γκαίτε“, in: Η Βραδυνή (1934).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
31.07.1934, 01.08.1934
Παράσχος, Κλέων: „Θ. Σταύρου: Η Ελένη του Γκαίτε“, in: Νέα Εστία 17 (1935), S. 348.
Κλέων Παράσχος (Συγγραφέας)
1935
Πάσχος, Π.Β.: „[Βιβλιοκρισία]: Ο Γκαίτε και το ίδρυμα Ουράνη“, in: Νέα Εστία 139/1652 (1996), S. 615–616.
Π.Β. Πάσχος (Συγγραφέας)
1996
Πετρής, Ν.: „Βουλτχάουπτ δραματουργία των κλασικών Λεσσίγγιου, Γκαίτε, Σχίλλερ και Κλέϊστ“, in: Παρνασσός 6/7 (1882), S. 558–570.
Ν. Πετρής (Συγγραφέας)
1882
Πολίτης, Φώτος: „[Βιβλιοκρισία:] Η θρησευτικότης του Γκαίτε“, in: Πρωία (1929).
Φώτος Πολίτης (Συγγραφέας)
10.11.1929
Πολίτης, Φώτος: „Από τα θέατρα. Ιφιγένεια εν Ταύροις. Ελευθέρα σκηνή [του Γκαίτε, Μαρίκα Κοτοπούλη]“, in: Πειθαρχεία (1930).
Φώτος Πολίτης (Συγγραφέας)
27.03.1930
Προβελέγγιος, Αριστομένης: „Στην εκατονταετηρίδα του Γκαίτε“, in: Νέα Εστία 144 (1932), S. 1–3.
Αριστομένης Προβελέγγιος (Συγγραφέας)
1932
Ροζάνης, Στέφανος: Λόγος περί των αγγέλων: Goethe - Rilke - Benjamin, Αθήνα: Futura 2005.
Στέφανος Ροζάνης (Συγγραφέας)
2005
Ρούσσος, Ευάγγελος Ν.: Τα νειάτα του Γκαίτε: ποίηση και αλήθεια από τη ζωή και την εποχή του, Αθήνα: χ.ό. 1960.
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος (Συγγραφέας)
1960
Σπανούδη, Σοφία: „Ο Μωρεάς ο Ντεμπυσσύ κι ο Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1940).
Σοφία Σπανούδη (Συγγραφέας)
13.09.1940
Σπανούδη, Σοφία Κ.: „Γκαίτε - Σούμαν - Λιστ“, in: Ελεύθερον Βήμα (1937).
Σοφία Κ. Σπανούδη (Συγγραφέας)
14.01.1937
Σπανούδη, Σοφία Κ.: „Ο Γκαίτε στη μουσική“, in: Ελεύθερον Βήμα (1937).
Σοφία Κ. Σπανούδη (Συγγραφέας)
01.01.1937
Arnold, Robert F.: „Zu Goethes ‚neugriechisch-epirotischen Heldenliedern‘“, in: Euphorion. Zeitschrift für Litteraturgeschichte 4 (1897), S. 545–547.
Robert F. Arnold (Συγγραφέας)
1897
Dieterich, Karl: „Goethe und die neugriechische Volksdichtung“, in: Hellas-Jahrbuch (1929), S. 61–81.
Karl Dieterich (Συγγραφέας)
1929
Henning, John: „Die literarischen Grundlagen von Goethes Kenntnis des zeitgenössischen Griechenlands“, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 59 (1985), S. 93–101.
John Henning (Συγγραφέας)
1985
Rehm, Walther: Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens, Leipzig: Dieterich 1936.
Walther Rehm (Συγγραφέας)
1936
Soyter, Gustav: „Goethe als Übersetzer neugriechischer Liebeslyrik“, in: Bayerische Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 69 (1933), S. 165–173.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1933
Soyter, Gustav: „Die Quellen zu Goethes Übertragungen aus dem Neugriechischen“, in: Hellas-Jahrbuch (1936), S. 67–73.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1936
Irmscher, Johannes. “Goethe und Neugriechenland.” In Miscellanea Agostino Pertusi. Bd. 1., 295–313. Bologna: Pàtron Editore, 1981.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes. “Goethe und die neugriechische Literatur.” Goethe Jahrbuch 98 (1981): 43-48.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes. “Goethe und seine griechischen Freunde.” In Goethes Tod, Goethes Leben. Übergreifende Gesichtspunkte für die wissenschaftliche Erforschung seines Werkes, edited by Walter Dietze, 39–44. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Jahrgang 1982, Nr. 17/G]. Berlin: Akademie-Verlag, 1982.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Walter Dietze (Επιμελητής)
1982
Iken, Carl Jakob Ludwig: Briefe an Goethe: (1817-1830), hrsg. v. Günter Schulz, Bremen: G. Schulz 1972.
Carl Jakob Ludwig Iken (Συγγραφέας), Günter Schulz (Επιμελητής)
1972
Σπανούδη, Σοφία Κ.: „Ο Μπετόβεν και ο Γκαίτε“, in: Ελεύθερον Βήμα (1938).
Σοφία Κ. Σπανούδη (Συγγραφέας)
04.02.1938

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον