Για όλα τα περιεχόμενα του Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων (ComDeG) ισχύουν οι εξής όροι χρήσης!

1. Γενικά

Το Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων (ComDeG) (στο εξής: ComDeG) παρέχεται από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (στο εξής: πάροχος) στο διαδίκτυο.

Το ComDeG περιλαμβάνει τα Δοκίμια, τα Άρθρα και τους Φακέλους της Επιτομής των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων, το περιεχόμενο της οποίας προκύπτει από τη συνεργασία του Κέντρου Νέου Ελληνισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (CeMoG) με το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το ComDeG συμπληρώνουν η Βάση Πληροφόρησης με δεδομένα για Πρόσωπα και Θεσμούς, Τόπους Δράσης, Ζώνες Επαφής και Πρακτικές Διαμεσολάβησης των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων καθώς και οι πέντε συνδεδεμένες Βιβλιογραφικές Συλλογές. Το εύρος των περιεχομένων εκτείνεται χρονικά από τα τέλη του 18ου αιώνα έως το πρόσφατο παρελθόν, ενώ θεματικά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές έως και επιστημονικές και πολιτισμικές διασταυρώσεις.

2. Σκοπός

Το ComDeG προσφέρει σε ένα ευρύ κοινό αξιόπιστες πληροφορίες για την ιστορία των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. Είναι διαθέσιμο δωρεάν σε κάθε χρήστη και σε ιδρύματα για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή για την εκπλήρωση αντίστοιχων δημόσιων προγραμμάτων.

3. Πλαίσιο προστασίας δικαιωμάτων

Για όλα τα περιεχόμενα του ComDeG θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε αδειοδοτήσεις καθώς και τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας. Τα Δοκίμια, τα Άρθρα και οι Φάκελοι της Επιτομής αδειοδοτούνται σύμφωνα με την άδεια «Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές» (CC BY-ND 4.0). Σύμφωνα μ’ αυτή την άδεια επιτρέπεται η κάθε χρήση των κειμένων, εφόσον αναφέρεται η πηγή και ο/η συγγραφέας και εφόσον τα κείμενα αποδίδονται απαράλλαχτα. Μέσα, ιδίως εικόνες, που περιλαμβάνονται στα Δοκίμια, Άρθρα και στους Φακέλους, μπορεί να υπάγονται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων καθώς και σε αποκλίνουσες άδειες χρήσης. Τα στοιχεία για την πνευματική ιδιοκτησία και την αδειοδότηση των μέσων θα πρέπει να αναφέρονται κάτω από τα αρχεία και/ή στο τέλος του άρθρου στο οποίο εντάχθηκαν. Οι εγγραφές των Βιβλιογραφικών Συλλογών καθώς και οι κατάλογοι της Βάσης Πληροφόρησης για τον καθορισμό ονομάτων, ονομασιών και λέξεων κλειδιών διατίθενται στο διαδίκτυο για γενική χρήση υπό την άδεια «Creative Commons Zero» (CC0).

Το ComDeG υλοποιήθηκε στη βάση του Open Encyclopedia System (OES), το οποίο αναπτύσσεται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Το λογισμικό OES δημοσιεύτηκε με την open-source-άδεια «GNU General Public License, version 2 or later».

4. Επιτρεπτή χρήση

Ως μέρος της προβλεπόμενης χρήσης του, το ComDeG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για προσωπική έρευνα. Η επιτρεπτή χρήση περιλαμβάνει επίσης την εκτύπωση κειμένων και εικόνων του ComDeG. Παραθέματα επιτρέπονται σύμφωνα με το πλαίσιο της § 51 του γερμανικού Νόμου περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας [Urheberrechtsgesetz] σε ανεξάρτητα έργα. Σε κάθε παράθεμα θα πρέπει να σημειώνεται η πηγή με τον τρόπο που αναφέρεται στο τέλος της παρουσίασης του περιεχομένου.

5. Τροποποίηση των περιεχομένων του ComDeG

Απαγορεύεται η τροποποίηση των περιεχομένων του ComDeG σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Τροποποίηση καθιστά η αλλαγή περιεχομένου (π.χ. αναδιάταξη, περικοπές κλπ.) ή και η αντιγραφή των περιεχομένων. Η τροποποίηση των περιεχομένων απαιτεί ειδική άδεια. Σχετικές αιτήσεις απευθύνονται στη Σύνταξη.

6. Ευθύνη

Οι χρήστες εγγυώνται ότι θα χρησιμοποιήσουν τα περιεχόμενα του ComDeG που διατίθενται, μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την αθέμιτη χρήση του αρχειακού υλικού από τρίτους. Οι χρήστες ενημερώνουν αμέσως τον διαχειριστή σε περίπτωση κακής χρήσης και υποστηρίζουν τον διαχειριστή στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του δικαστικά ή εξωδικαστικά, παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και θέτουν στη διάθεση του έγγραφα, αρχεία κ.λπ.

7. Αποκλεισμός ευθύνης

Ανεξαρτήτως των νόμιμων αιτιών αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης, εκτός αν ο παροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί ή οι βοηθοί εκπλήρωσής του έχουν ενεργήσει με πρόθεση ή με βαριά αμέλεια. Ο παρών περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης οι οποίες προκύπτουν από τον θάνατο, τον τραυματισμό του σώματος ή της υγείας ή από την ανάληψη κάποιας εγγύησης ποιότητας ή από τη με δόλο αποσιώπηση ελλείψεων από τον πάροχο. Ο πάροχος δε φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις που γίνονται στα κείμενα της Επιτομής.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να επισκεφτείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να δώσετε στοιχεία για το άτομό σας. Αν ωστόσο μας διαβιβάσετε προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την προστασία δεδομένων του Freie Universität Berlin, με εξαίρεση τα σημεία 6. (Χρήση της εξωτερικής υπηρεσίας αναζήτησης “Google CSE”) και 7. (Χρήση κοινωνικών plugins).
Εάν επικοινωνήσετε με τον πάροχο μέσω των προσφερόμενων δυνατοτήτων επικοινωνίας, τα στοιχεία σας θα αποθηκευτούν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία και την απάντηση του αιτήματός σας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικές διατάξεις

Ισχύει το Γερμανικό Δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης, εφόσον είναι νομικά επιτρεπτό, ορίζεται το Βερολίνο. Ο πάροχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος για τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων χρήσης με μελλοντική ισχύ.

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον