Το παιδί,το παιχνίδι και η αισθητική παιδεία: Το επιστημονικό έργο του Γ. Μ. Βιζυηνού και η φιλοσοφική ψυχολογία του 19ου αιώνα

Titel Το παιδί,το παιχνίδι και η αισθητική παιδεία: Το επιστημονικό έργο του Γ. Μ. Βιζυηνού και η φιλοσοφική ψυχολογία του 19ου αιώνα
Autor*in Prinzinger, Michaela
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος
Buchtitel Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981. Πρακτικά του Α' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998)
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 1999
Seiten 395–404
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung