Ένα μετάφρασμα του Σολωμού: "Η αμουσία του Σίλλερ"

Titel Ένα μετάφρασμα του Σολωμού: "Η αμουσία του Σίλλερ"
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 116
Datum 1984
Seiten 948-950
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung