Γιοχάνες Ίρμσερ

14.09.1920 (Δρέσδη) – 23.05.2000 (Ρώμη)

Αναφορές στην Επιτομή

Γιοχάνες Ίρμσερ Άρθρα
Γιοχάνες Ίρμσερ Εργοβιογραφικό σημείωμα
Hans Ditten Άρθρα
Helga Köpstein Άρθρα
Γκούσταβ Σόυτερ Άρθρα
Γκύντερ Κρίστιαν Χάνσεν Άρθρα
Ίλζε Ρόχο Άρθρα
Ισιδώρα Ρόζενταλ-Καμαρινέα Άρθρα
Ρόζεμαρη Ζάιμπερλιχ Άρθρα
Σταματία Krawczynski Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Binte, André: „Die Situation der Neogräzistik an der Humboldt-Universität zu Berlin“, in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 18/3 (1997), S. 35–40, https://leibnizsozietaet.de/wp-content/uploads/2012/10/05_binte.pdf.
André Binte (Συγγραφέας)
1997
Ficker, Friedbert: „Johannes Irmscher“, in: Hellenika 36 (1999), S. 114–116.
Friedbert Ficker (Συγγραφέας)
1999/2000
Hillemann, Marco und Miltos Pechlivanos (Hrsg.): Deutsch-griechische Beziehungen im ostdeutschen Staatssozialismus (1949-1989): Politische Migration, Realpolitik und interkulturelle Begegnung, Berlin: Edition Romiosini 2017.
Marco Hillemann (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
2017
Irmscher, Johannes: „Zum Plan eines neugriechisch-deutschen Wörterbuchs“, Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη: o.A. 1960, S. 121–123.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1960
Irmscher, Johannes: „Der Philhellenismus in Preußen als politisches Anliegen“, in: Forschungen und Fortschritte 30 (1965), S. 341–344.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1965
Irmscher, Johannes: „Griechisch-deutsche Beziehungen vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Eine erste Übersicht“, in: Revue des Etudes Sud-Est Européenes 4 (1966), S. 355–370.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1966
Irmscher, Johannes: „Der Dessauer Dichter Wilhelm Müller und der deutsche Philhellenismus“21 (1968), S. 47–74.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1968
Irmscher, Johannes: „Wilhelm von Humboldt und der deutsche Philhellenismus“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin 17 (1968), S. 362–366.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1968
Irmscher, Johannes und Marika Mineemi (Hrsg.): Ο ελληνισμός εις το εξωτερικόν. Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit, Bd. 40, Berlin: Akademie-Verlag 1968 (Berliner Byzantinistische Arbeiten).
Johannes Irmscher (Επιμελητής), Marika Mineemi (Επιμελητής)
1968
Irmscher, Johannes: „Alexandros Papanastasiou in Berlin“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1997), S. 45–49.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1997/98
Irmscher, Johannes: „Die Neogräzistik. Grundlagen, Methodik und Praxisfunktion einer jungen Wissenschaft“, in: Wissenschaftliche Zeitschrift. Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg 19/4 (1970), S. 119 – 127.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1970
Irmscher, Johannes: „Goethe und Kapodistrias“, in: Hellenika (1999), S. 105–108.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1999/2000
Irmscher, Johannes: „Konnte Wilhelm von Humboldt Neugriechisch?“, in: Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 5 (1987), S. 401–408.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1987/1988
Irmscher, Johannes: „Heinrich Schliemann und das moderne Griechenland“, in: Klio - Beiträge zur Alten Geschichte 55/12 (1973), S. 311–320.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1973
Irmscher, Johannes: „Friedrich Thierschs Philhellenische Anfänge“, in: Neo-Hellenika. Annual publication of the Center for Neo-Hellenic Studies 2 (1975), S. 160–180.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1975
Irmscher, Johannes: „Die Neogräzistik (Genese und Grundlagen einer jungen Wissenschaft)“, in: Études balkaniques 4 (1979), S. 52 – 63.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1979
Irmscher, Johannes: „Lessings Wirkung in Griechenland“, in: Werner, Hans-Georg (Hrsg.): Lessing-Konferenz Halle 1979. 2. Teil, Halle 1980 (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1980/3), S. 498–507.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Hans-Georg Werner (Επιμελητής)
1980
Irmscher, Johannes: „Goethe und Neugriechenland“, Miscellanea Agostino Pertusi. Bd. 1., Bologna: Pàtron Editore 1981, S. 295–313.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes (1981): Goethe und die neugriechische Literatur. In: Goethe Jahrbuch 98, S. 43–48.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes: „Die Sozialstruktur der Leipziger Griechengemeinde“, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/6 (1982), S. 77–85.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1982
Irmscher, Johannes: „Goethe und seine griechischen Freunde“, Goethes Tod, Goethes Leben. Übergreifende Gesichtspunkte für die wissenschaftliche Erforschung seines Werkes. Hrsg. von Walter Dietze., Berlin: Akademie-Verlag 1982 (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Jahrgang 1982, Nr. 17/G]), S. 39–44.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1982
Irmscher, Johannes: „Gustav Soyter zum Gedächtnis“, in: Werner, Jürgen (Hrsg.): Griechenland – Ägäis – Zypern, Leipzig: Karl-Marx- Universität Leipzig 1987, S. 94 – 105.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Jürgen Werner (Επιμελητής)
1987
Irmscher, Johannes (1989): Karl Dieterich und die Begründung der Neogräzistik in Leipzig. In: Werner, Jürgen (Hg.): Modernes Griechenland - modernes Zypern. Vorträge einer wissenschaftlichen Konferenz des Fachbereichs „Antike Literatur / Neogräzistik“ der Karl-Marx-Universität Leipzig. Amsterdam: Hakkert. S. 244–261.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Jürgen Werner (Επιμελητής)
1989
Irmscher, Johannes: „Ο Κοραής και η Γερμανία“, in: Italoellenika. Rivista di Cultura Greco-Moderna 2 (1989), S. 13–19.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1989
Irmscher, Johannes: „Οι επιστημονικές σχέσεις του Πανεπιστημίου του Βερολίνου με τη φασιστική Ελλάδα“, Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας, Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας) 1989, S. 336–356.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1989
Irmscher, Johannes: „Griechische Einwanderer in deutsche Städte im 18. und 19. Jahrhundert“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1990), S. 81–92.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1990
Irmscher, Johannes: „Die Berliner Presse und der Philhellenismus“, in: Konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Europäischer Philhellenismus. Die europäische philhellenische Presse bis zur 1. Hälfte des 19.  Jahrhunderts, Frankfurt (Main): Peter Lang 1994 (Philhellenische Studien 3), S. 77–92.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Evangelos Konstantinou (Επιμελητής)
1994
Irmscher, Johannes: „Neograeca in Germania im 18. und 19. Jahrhundert“, in: Eideneier, Hans (Hrsg.): Graeca recentiora in Germania. Deutsch-griechische Kulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert. Hrsg. von H. Eideneier, Wiesbaden: Harrassowitz 1994, S. 199–218.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Hans Eideneier (Επιμελητής)
1994
Irmscher, Johannes: „Το επιτύμβιο του Θειρσίου για τον Ρήγα“, in: ΥΠΕΡΕΙΑ (1994), S. 579–583.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1994
Irmscher, Johannes: „Die Konferenz über Fragen der neugriechischen Literatur in Berlin April 1957“, in: Αργυρίου, Αστέριος, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης und Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Hrsg.): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998, Bd. 1, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999, S. 285–292.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Αστέριος Αργυρίου (Επιμελητής), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής), Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Επιμελητής)
1999
Irmscher, Johannes: „Friedrich Thierschs Entwicklungskonzept für Griechenland“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 9 (1999), S. 66–75.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1999
Müller, Reimar: „Johannes Irmscher (1920-2000)“, in: Hellenika Jahrbuch (1999), S. 113–114.
Reimar Müller (Συγγραφέας)
1999/2000
Pechlivanos, Miltos: „Scholars in Hellenic Studies during the Cold War: Johannes Irmscher and German-Greek academic networks“ (2012).
Miltos Pechlivanos (Ομιλητής)
2012
Rochow, Ilse (1968): Neugriechischstudien an der Berliner Universität 1850-1905. In: Ο ελληνισμός εις το εξωτερικόν. Über die Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit. Hrsg. von Johannes Irmscher und Marika Mineemi. Berlin: Akademie-Verlag. S. 553–583.
Ilse Rochow (Συγγραφέας)
1968
Rofousou, Emilia: „Die Kulturbeziehungen zwischen der SBZ/DDR und Griechenland in der Phase der Nicht-Anerkennung“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 191–203.
Emilia Rofousou (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Stark, Isolde: „Die inoffiziele Tätigkeit von Johannes Irmscher für die Staatssicherheit der DDR“, Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte, Bd. 5 1998, S. 46 – 71.
Isolde Stark (Συγγραφέας)
1998
Turczynski, Emanuel: „Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen und die griechischen Zeitungen (1784-1821)“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Aufbau-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Irmscher, Johannes. “Das Arkadienbild Johann Wolfgang Goethes.” In Αφιέρωμα Στον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, edited by Εμμανουήλ Κριαράς, 91–97. Αθήνα: Μαλλιάρης Παιδεία, 1990.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Εμμανουήλ Κριαράς (Επιμελητής)
1990
Irmscher, Johannes. Der Philhellenismus in Preußen Als Forschungsanliegen. Berlin: Akademie-Verlag, 1966.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1966
Irmscher, Johannes. “Die Aufgaben Der Neogräzistik Im Rahmen Der Asien- Und Afrikawissenschaften.” In Peter Nagel (Hg.): Von Nag Hammadi Bis Zypern: Eine Aufsatzsammlung, 89–95. Berlin: Akademie-Verlag, 1972.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1972
Λάιος, Γεώργιος: „Die griechischen Zeitungen und Zeitschriften (1784-1821)“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Aufbau-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15).
Γεώργιος Λάιος (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Axelos, Christos: „Der Schwund des griechischen Dativs als geistesgeschichtliches Phänomen“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur I, Bd. 14, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten), S. 179–216.
Christos Axelos (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Bouvier, Bertrand: „Volkslieder aus einer Athos-Handschrift des 17. Jahrhunderts“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 16), S. 21–26.
Bertrand Bouvier (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Ditten, Hans: „Über die Arbeit an einem neugriechisch-deutschen Lexikon“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 43–49.
Hans Ditten (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Dölger, Franz: „[Rezension:] Probleme der neugriechischen Literatur, I. In Zusammenarbeit mit H. Ditten und Marika Mineemi herausgegeben von J. Irmscher. Berlin, Akademie- Verlag 1959. 5 Bl., 245 S., Brosch. DM 49.-. (Berliner byzantinistische Arbeiten, 14.“, in: Südostforschungen 18 (1959), S. 464–466.
Franz Dölger (Συγγραφέας)
1959
Dölger, Franz: „[Rezension:] Probleme der neugriechischen Literatur, II. III. IV. In Zusammenarbeit mit H. Ditten und Marika Mineemi herausgegeben von J. Irmscher. [Berliner Byzantinische Arbeiten, 15. 16. 17.] Berlin, Akademie-Verlag 1960. 1960. 1960. VII. 236 S., 11 Taf.- VII, 2006 S.,3 Taf., 1 Karte.- VII, 222 S., 5 Taf. Br. DM 29, 50-43.50-46.00“, in: Byzantinische Zeitschrift 53 (1960), S. 356.
Franz Dölger (Συγγραφέας)
1960
Enepekidis, Polychronis: „Neue Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kultur der Griechen in der österreichischen Monarchie“, Probleme der neugriechischen Literatur. Hrsg. von Johannes Irmscher, Bd. 2, Berlin: Aufbau-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15).
Polychronis Enepekidis (Συγγραφέας)
1960
Grecu, Vasile: „Stavrinos, eine gar schöne Erzählung über Michael den Wojewoden (ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΕΒΟΝΔΑ“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 16), S. 180–206.
Vasile Grecu (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Hartmann, Georg Max: „Die Bedeutung des Griechentums für die Entwicklung des italienischen Humanismus“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15), S. 3–36.
Georg Max Hartmann (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Ioannou, Petros Periklis: „Ο ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΒΟΣΚΟΣ - eine unedierte neugriechische Übersetzung des ‚Pastor Fido‘ von Guarini in kretischer Mundart“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 16), S. 141–179.
Petros Periklis Ioannou (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Irmscher, J.: „Der Romantikbegriff der neugriechischen Literatur“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 3 (1981), S. 47–52.
J. Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johann: „Die Malerin Panagiota Kapogiannis“, in: Chronika. Monatsmagazin für griechische Kultur 9/10 (1997), S. 26–27.
Johann Irmscher (Συγγραφέας)
1997
Irmscher, Johannes: „Zur ‚Kriegshymne‘ des Rigas Velestinlis“, Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski, Warszawa: o.A. 1966, S. 477–480.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1966
Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Berlin: Akademie-Verlag 1959.
Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959-1960
Irmscher, Johannes: Kulturgeschichte des griechischen Volkes: von der lateinischen Eroberung Konstantinopels (1204) bis zur Errichtung des griechischen Nationalstaates (1830), Amsterdam: Hakkert 1996.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1996
Jensen, Hans: „Das neugriechische Schattenspiel im Zusammenhang mit dem orientalischen Schattentheater“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 4, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 17), S. 198–208.
Hans Jensen (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Jurewicz, Oktawiusz: „Die neogräzistische Forschung in Polen“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 28–34.
Oktawiusz Jurewicz (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Knös, Börje: „Die byzantinische Tradition in der kretischen Volksliteratur des Spätmittelalters und der Renaissance“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 16), S. 131–140.
Börje Knös (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Köpstein, Helga: „Die Arbeiten des Instituts für Griechisch-Römische Altertumskunde, insbesondere die Byzantinisch-Neugriechischen Studien“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 35–42.
Helga Köpstein (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Krawczynski-Mitsoura, Stamatia: „Der Aspekt in Bezug auf den Aorist und das Imperfekt im Mittel- und Neugriechischen“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 217–238.
Stamatia Krawczynski-Mitsoura (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Laios, Georgios: „Die griechischen Zeitungen und Zeitschriften (1784-1821). Quellenmaterial, hauptsächlich aus den österreichischen Staatsarchiven“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15), S. 110–195.
Georgios Laios (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Pfister, Friedrich: „Alexander der Große in der byzantinischen Literatur und in neugriechischen Volksbüchern“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 3, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 16), S. 112–130.
Friedrich Pfister (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Probleme und Fragen bei der wissenschaftlichen Erforschung der neugriechischen Literaturgeschichte“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 145–153.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Salac, Antonin: „Kostis Palamas’ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 4, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 17), S. 92–97.
Antonin Salac (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Seiler, Hansjakob: „Ein Hauptunterschied zwischen Gemeinneugriechisch und Südostdialekten: Intonation und Silbenstruktur“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 239–245.
Hansjakob Seiler (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Spilios, Apostolos: „Die Poesie der nationalen Winderstandes“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur IV 1959, S. 108–124.
Apostolos Spilios (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Steinmetz, Alexander: „Schrift- und Volkssprache in Griechenland“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 154–164.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Treimer, Karl: „Elias Venesis“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 4, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 17), S. 98–107.
Karl Treimer (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Irmscher, Johannes. “Goethe und Neugriechenland.” In Miscellanea Agostino Pertusi. Bd. 1., 295–313. Bologna: Pàtron Editore, 1981.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes. “Goethe und die neugriechische Literatur.” Goethe Jahrbuch 98 (1981): 43-48.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1981
Irmscher, Johannes. “Goethe und seine griechischen Freunde.” In Goethes Tod, Goethes Leben. Übergreifende Gesichtspunkte für die wissenschaftliche Erforschung seines Werkes, edited by Walter Dietze, 39–44. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Jahrgang 1982, Nr. 17/G]. Berlin: Akademie-Verlag, 1982.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Walter Dietze (Επιμελητής)
1982
Irmscher, Johannes. “Griechisch-Deutsche Beziehungen Vom 13.Jahrhundert Bis Zur Gegenwart. Eine Erste Übersicht.” Revue Des Etudes Sud-Est Européenes 4 (1966): 355–70.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1966
Irmscher, Johannes, and Marika Mineemi, eds. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ. Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit. Vol. 40. Berliner Byzantinische Arbeiten. Berlin: Akademie-Verlag, 1968.
Johannes Irmscher (Επιμελητής), Marika Mineemi (Επιμελητής)
1968
Besesliev, Veselin: „Der Widerhall des neugriechischen Sprachkampfes und der neugriechischen Literatur im Bulgarien des vorigen Jahrhunderts“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15), S. 48–54.
Veselin Besesliev (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
„Zum Spracheneinfluss der orthodoxen Griechen auf jugoslawische Katholiken“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 2, Berlin: Akademie-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15), S. 40–47.
Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960
Λάιος, Γεώργιος: „Die griechischen Zeitungen und Zeitschriften (1784-1821)“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur. Hrsg. von Johannes Irmscher, Bd. 2, Berlin: Aufbau-Verlag 1960 (Berliner Byzantinische Arbeiten 15).
Γεώργιος Λάιος (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1960

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον