Α' Νυχτερινό του στρατολάτη - Β' Νυχτερινό του στρατολάτη - Στο ποτάμι - Της λύπης η χαρά - Η μικρούλα - Τυχερό ταξίδι - Ενθύμησι

Titel Α' Νυχτερινό του στρατολάτη - Β' Νυχτερινό του στρατολάτη - Στο ποτάμι - Της λύπης η χαρά - Η μικρούλα - Τυχερό ταξίδι - Ενθύμησι
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Θέρος, Άγις
Buchtitel Ξένα τραγούδια
Ort Αλεξάνδρεια
Verlag χ.ό.
Datum 1916
Seiten 17-20
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung