Ο Γεώργιος Βεντότης, ο Ζακύνθιος και η πρώτη ελληνική εφημερίδα (1784)

Titel Ο Γεώργιος Βεντότης, ο Ζακύνθιος και η πρώτη ελληνική εφημερίδα (1784)
Autor*in Λάιος, Γεώργιος
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Band Α
Ausgabe Β
Datum 1955
Seiten 149-154
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung