[Βιβλιοκρισία:] Φράνκφουρτ παρά τω ποταμώ Όδερ,εν τω της Ακαδημίας Τυπογραφείω εξεδόθησαν: Αριστοτέλους Πολιτικών βιβλία οκτώ,τα αποσωθέντα΄ σπουδή και πόνω Ιωάννου Γοττλόβω Σνεϊδέρου. 1809. τόμος α'. σελ. 580. και μδ', ο Πρόλογος. τομ. β'. σελ. 514. ις'

Titel [Βιβλιοκρισία:] Φράνκφουρτ παρά τω ποταμώ Όδερ,εν τω της Ακαδημίας Τυπογραφείω εξεδόθησαν: Αριστοτέλους Πολιτικών βιβλία οκτώ,τα αποσωθέντα΄ σπουδή και πόνω Ιωάννου Γοττλόβω Σνεϊδέρου. 1809. τόμος α'. σελ. 580. και μδ', ο Πρόλογος. τομ. β'. σελ. 514. ις'
Autor*in Schneider, Johann Gottlob
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Band 1
Datum 1811
Seiten 52-57; 81-83; 357-360
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung