Θεόκλητος Φαρμακίδης

1784 (Λάρισα) – 1860 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821. Die Griechische vorrevolutionäre Presse, Wien-Paris (1784-1821), Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995.
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
1995
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Petropulos, John Anthony (1968): Politics and statecraft in the kingdom of Greece: 1833-1843. Princeton NJ: Princeton University Press.
John Anthony Petropulos (Συγγραφέας)
1968
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Stathopoulos, Michael: „Die Rechtsordnung Griechenlands in der Zeit Ottos“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 57–68.
Michael Stathopoulos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Turczynski, Emanuel: „Die ersten griechischen Zeitungen und Zeitschriften 1784-1821“, in: Publizistik 6 (1956), S. 353–362.
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1956
Turczynski, Emanuel: Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, München: Oldenbourg 1959 (Südosteuropäische Arbeiten ; 48).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1959
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Πλούσος, Μανόλης. “Οι ‘φιλορθόδοξοι΄ Ναπαίοι.” Ερανιστής, January 6, 2017. http://eranistis.net/wordpress/2017/06/01.
Μανόλης Πλούσος (Συγγραφέας)
01.06.2017
Διαμαντοπούλου, Λίλια: „Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Bd. 5, Αθήνα: ΕΕΝΣ 2015, S. 356–376.
Λίλια Διαμαντοπούλου (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2015
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ιστορία του ελληνικού τύπου 18ος-19ος αι., Αθήνα: Ερμής 2010 (Νεοελληνικά μελετήματα 6).
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
2010
Πεντάζου, Ιουλία: „Ο Θεόδωρος Μανούσης καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1858)“, in: Μνήμων 17 (1995), S. 69–106.
Ιουλία Πεντάζου (Συγγραφέας)
1995

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον