Μιχαήλ Γλυκής

1730 – 1831

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Helmuth, Johann Heinrich: Φυσική Δημώδης εις παύσιν της Δεισιδαιμονίας. Εκ της Γερμανικής Γλώσσης μεταφρασθείσα, και φιλοτίμω δαπάνη του εντιμοτάτου Κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ Του εκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, übers. von. Άγνωστη/ος, Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1810.
Johann Heinrich Helmuth (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής), Σπυρίδων Βλαντής (Συνεργάτης)
1810
Άγνωστη/ος: Μικρά Κατήχησις ήτοι Γνήσια και Σύντομος Ομολογία της μη ηνωμένης Θρησκείας των Γραικών, εις Χρήσιν των μη ηνωμένων Ιλλυρικών,Σέρβων, και Βλάχων Παιδίων. Συντεθείσα και κυρωθείσα υπό της εν Καρλοβίτζη εν έτει 1774. Συναθροισθείσης των μη ηνωμένων, Επισκόπων Συνόδου, και Τυποθείσα κατά το αυτό έτος εις Ιλλυρικήν, Βλαχικήν και Γερμανικήν Διάλεκτον, εν Βιέννη τη Αουστρίακη. Μεταφρασθείσα δε νυν. Από της Γερμανικής εις την Ελληνορωμαϊκήν Διάλεκτον, übers. von. Αδαμάντιος Κοραής, 2 Auflagen: 1783, 1805 Aufl., Venedig: Γλυκής 1783.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Αδαμάντιος Κοραής (Μεταφραστής)
1783

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον