Γαίτου, Φαύστος

Titel Γαίτου, Φαύστος
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Buchtitel Άπαντα τα Φιλολογικά Αλεξάνδρου Ρίζου τού Ραγκαβή
Band ΙΘ΄
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή
Datum 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung