Καισαροβασιλική διαταγή περί Καμβίων, μεταφρασθείσα εις την απλήν διάλεκτον και εκδοθείσα υπό Δημητρίου Δαρβάρεως

Titel Καισαροβασιλική διαταγή περί Καμβίων, μεταφρασθείσα εις την απλήν διάλεκτον και εκδοθείσα υπό Δημητρίου Δαρβάρεως
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Δάρβαρις, Δημήτριος Ν.
Ort Εν Βιέννη
Verlag Εν τη τυπογραφία Ιωσήπου Βαουμεϊστέρου
Datum 1787
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung