Μύθοι (Εκ των του Λέσσιγγ)' Αλώπηξ και πελαργός΄ Όρνις τυφλή΄ Φιλάργυρος΄ Βάτος΄ Το δαιμόνιον του Σολομώντος

Titel Μύθοι (Εκ των του Λέσσιγγ)' Αλώπηξ και πελαργός΄ Όρνις τυφλή΄ Φιλάργυρος΄ Βάτος΄ Το δαιμόνιον του Σολομώντος
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Π.
Publikation Εστία
Band 4
Ausgabe 79
Datum 1877
Seiten 430
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung