Μια σκηνή από το Γκέττο της Βενετίας

Titel Μια σκηνή από το Γκέττο της Βενετίας
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Δήμου, Δημ. Στ.
Publikation Μακεδονικές Ημέρες
Ausgabe 2
Datum 1936
Seiten 65-71
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung