Ερρίκου Σχλίεμανν Oρχομενός Υπόμνημα επί των εν τω Βοιωτικώ Ορχομενώ ανασκαφών αυτού ~~~ Εκ της Γερμανικής υπό Σοφίας Ερρ. Σχλίεμανν

Titel Ερρίκου Σχλίεμανν Oρχομενός Υπόμνημα επί των εν τω Βοιωτικώ Ορχομενώ ανασκαφών αυτού ~~~ Εκ της Γερμανικής υπό Σοφίας Ερρ. Σχλίεμανν
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Schliemann, Sophia
Ort Αθήνα
Verlag Εκ των Καταστημάτων Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1883
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung