Οι πρώτες γερμανικές μεταφράσεις ποιημάτων του Αθανάσιου Χριστόπουλου (1821,1822)

Titel Οι πρώτες γερμανικές μεταφράσεις ποιημάτων του Αθανάσιου Χριστόπουλου (1821,1822)
Autor*in Μυγδάλης, Λάμπρος
Publikation Μακεδονικά
Band 17
Ausgabe 1
Datum 1977
Seiten 194-211
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung