Η πρώτη νεοελληνική μετάφρασις της Ιφιγενείας του Goethe. Ο μεταφραστής και οι παρακινηταί αυτής

Titel Η πρώτη νεοελληνική μετάφρασις της Ιφιγενείας του Goethe. Ο μεταφραστής και οι παρακινηταί αυτής
Autor*in Κουγέας, Σωκράτης Β.
Publikation Ελληνικά
Band 5
Datum 1932
Seiten 361-388, 425-426
Weiteres Goethe, Iphigenie auf Tauris
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung