Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922. Τόμ. 1: Ευρωπαϊκές επιδράσεις και προσπάθειες για μια εθνική φιλοσοφία, 1828 - 1875

Titel Η φιλοσοφική σκέψη στην Ελλάδα από το 1828 ως το 1922. Τόμ. 1: Ευρωπαϊκές επιδράσεις και προσπάθειες για μια εθνική φιλοσοφία, 1828 - 1875
Autor*in Αργυροπούλου, Ροξάνη
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις "Γνώση"
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung