Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das ottonische Griechenland Aspekte der Staatswerdung

Titel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das ottonische Griechenland Aspekte der Staatswerdung
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung