Οι πρώτες θεατρικές μεταφράσεις του Κωνστ. Κοκκινάκη: τέσσερα δράματα του August von Kotzebue, Βιέννη 1801. Η αρχή της αισθηματικής λογοτεχνίας στο νεοελληνικό θέατρο

Titel Οι πρώτες θεατρικές μεταφράσεις του Κωνστ. Κοκκινάκη: τέσσερα δράματα του August von Kotzebue, Βιέννη 1801. Η αρχή της αισθηματικής λογοτεχνίας στο νεοελληνικό θέατρο
Autor*in Πούχνερ, Βάλτερ
Publikation Παράβασις
Band 6
Datum 2005
Seiten 197-306
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung