Παρουσία και επιδράσεις της γερμανικής πνευματικής παράδοσης στην ελληνική λογοτεχνία

Titel Παρουσία και επιδράσεις της γερμανικής πνευματικής παράδοσης στην ελληνική λογοτεχνία
Autor*in Φραγκόπουλος, Θεόφιλος Δ.
Publikation Νέα Εστία
Band 122
Ausgabe 1451
Datum 1987
Seiten 99-110
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung