Βάγνερ (Wilhelm Richard Wagner)

Titel Βάγνερ (Wilhelm Richard Wagner)
Autor*in Γ. Μ. Β.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 2
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1890-1891
Seiten 635-636
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung