Αδαμάντιος Κοραής

27.04.1748 (Σμύρνη ) – 06.04.1833 (Παρίσι)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Enepekides, Polychrones K.: „Kopitar und die Griechen“, in: Wiener slavistisches Jahrbuch (1953), S. 53–70.
Polychrones K. Enepekides (Συγγραφέας)
1953
Hillemann, Marco: „Wilhelm Müllers publizistischer Philhellenismus“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 149–177.
Marco Hillemann (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Irmscher, Johannes: „Ο Κοραής και η Γερμανία“, in: Italoellenika. Rivista di Cultura Greco-Moderna 2 (1989), S. 13–19.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας)
1989
Karakassi, Katerina: „Politische Romantik in Neu-Griechenland: Panagiotis Soutsos und sein Briefroman Leandros“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 267–285.
Katerina Karakassi (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Kirchner, Hans-Martin: Friedrich Thiersch. Ein liberaler Kulturpolitiker und Philhellene in Bayern, Bd. Bd. 16, München: Hiernonymus 1996 (Veröffentlichungen des Instituts für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas der Universität München).
Hans-Martin Kirchner (Συγγραφέας)
1996
Maufroy, Sandrine: „Wilhelm Müllers Edition von Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 119–147.
Sandrine Maufroy (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Röhling, Horst: „Was erfuhr der deutsche Zeitschriftenleser der 20er Jahre des 19. Jh.s von Adamantios Korais?“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 1 (1975), S. 95–111.
Horst Röhling (Συγγραφέας)
1975
Turczynski, Emanuel: „Die ersten griechischen Zeitungen und Zeitschriften 1784-1821“, in: Publizistik 6 (1956), S. 353–362.
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1956
Turczynski, Emanuel: Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, München: Oldenbourg 1959 (Südosteuropäische Arbeiten ; 48).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1959
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Διαμαντοπούλου, Λίλια: „Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Bd. 5, Αθήνα: ΕΕΝΣ 2015, S. 356–376.
Λίλια Διαμαντοπούλου (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2015
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ανέκδοται επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κούμα προς τον Friedrich Thiersch“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 89–119.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ο Κωνσταντίνος Κούμας εις την Βιέννην. Το δράμα του εις τας φυλακάς του Μέττερνιχ δια την ελευθερίαν της Ελλάδος“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 67–87.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ο Κόπιταρ και οι Έλληνες“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 163–196.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου και ελληνικών τυπογραφείων της Βιέννης (1790-1821)“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 199–275.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Κοντιάδη, Ελένη Ι.: „Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος“, in: Ο Ερανιστής 15 (1979), S. 154–181.
Ελένη Ι. Κοντιάδη (Συγγραφέας)
1979
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ιστορία του ελληνικού τύπου 18ος-19ος αι., Αθήνα: Ερμής 2010 (Νεοελληνικά μελετήματα 6).
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
2010
Πολίτης, Αλέξης: Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις,προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, Athen: Θεμέλιο 1984.
Αλέξης Πολίτης (Συγγραφέας)
1984
Στασινοπούλου, Μαρία: „Επιστολές Κοραή προς Thiersch“, in: Ο Ερανιστής 19 (1993), S. 193–205.
Μαρία Στασινοπούλου (Συγγραφέας)
1993
Levin, Platon: Ορθόδοξος διδασκαλία είτουν σύνοψις της Χριστιανικής Θεολογίας, συγγραφείσα παρά του σοφωτάτου και πανοσιωτάτου εν Ιερομονάχοις κυρίου Πλάτωνος, πρώην Αρχιμανδρίτου της εν Τροΐτζη Μονής, τανύν δε πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόσχας, και μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Ρωσσικής εις την Γερμανικήν, νυν δε εκ της Γερμανικής εις την Ελληνορωμαϊκήν Διάλεκτον΄ή προσετέθησαν σημειώσεις διάφοροι, και προδιοίκησις περί Κατηχήσεως παρά του Μεταφραστού, übers. von. Αδαμάντιος Κοραής, bereits 1780 Übersetzung durch Κωνσταντίνος Χατζή Γεώργιος Τζεχάνης (unveröffentlicht) Aufl., Leipzig: Breitkopf 1782.
Platon Levin (Συγγραφέας), Αδαμάντιος Κοραής (Μεταφραστής)
1782
[Pop], [Zinovios]: „Rezension: [Αδαμάντιος Κοραής]: Ιπποκράτους το περί αέρων, υδάτων, τόπων, δεύτερον εκδοθέν μετά της Γαλλικἠς μεταφράσεως΄ ω προσετέθη εκ του αυτού Ιπποκράτους και ο νόμος, μετά της Γαλλικής μεταφράσεως΄ και το του Γαλήνου Ότι άριστος ιατρός, και φιλόσοφος. (1816)“, in: Ερμής ο Λόγιος 15 (1818), S. 417–419.
[Zinovios] [Pop] (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Μαύρος (Μεταφραστής)
1818
Άγνωστη/ος: Μικρά Κατήχησις ήτοι Γνήσια και Σύντομος Ομολογία της μη ηνωμένης Θρησκείας των Γραικών, εις Χρήσιν των μη ηνωμένων Ιλλυρικών,Σέρβων, και Βλάχων Παιδίων. Συντεθείσα και κυρωθείσα υπό της εν Καρλοβίτζη εν έτει 1774. Συναθροισθείσης των μη ηνωμένων, Επισκόπων Συνόδου, και Τυποθείσα κατά το αυτό έτος εις Ιλλυρικήν, Βλαχικήν και Γερμανικήν Διάλεκτον, εν Βιέννη τη Αουστρίακη. Μεταφρασθείσα δε νυν. Από της Γερμανικής εις την Ελληνορωμαϊκήν Διάλεκτον, übers. von. Αδαμάντιος Κοραής, 2 Auflagen: 1783, 1805 Aufl., Venedig: Γλυκής 1783.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Αδαμάντιος Κοραής (Μεταφραστής)
1783
Dölger, Franz: „[Rezension:] Enepekides, Polychronios K.: Documents notariaux inédits sur Adamantios Coray tirés des archives d΄une étude parisienne et des archives de la Seine. Berlin, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Akademie-Verlag 1959. 3 Bl., 65 S. Brosch. DM 11.-. (Berliner byzantinische Arbeiten, Band 19.)“, in: Südostforschungen 18 (1959), S. 463.
Franz Dölger (Συγγραφέας)
1959
Papaderos, Alexandros: Metakenosis. Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die Aufklärung in der Sicht des Korais und des Oikonomos, Bd. 6, Meisenheim am Glan: Hain 1970 (Archiv für Vergleichende Kulturwissenschaft).
Alexandros Papaderos (Συγγραφέας)
1970
Puchner, Walter: „[Rezension:] Διήμερο Κοραή. 29 και 30 Απριλίου 1983. Προσεγγίσεις στη γλωσσική  δεωρία, στη σκέψη και στο έργο του Κοραή. Αθήναι: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 1984. 256 σελ. [Zwei Tage über Korais. Annäherungen an die Sprachtheorie, das Denken und das Werk von Korais.]“, in: Südostforschungen 45 (1986), S. 536–538.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1986
Röhling, Horst: „Was erfuhr der deutsche Zeitschriftleser der 20er Jahre des 19.Jh.s von Adamantios Korais?“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 1 (1975), S. 95–112.
Horst Röhling (Συγγραφέας)
1975
Turczynski, Emanuel: „[Rezension:] «Papaderos, Alexander: Metakenosis. Das kulturelle Zentralproblem des neuen Griechenlands bei Korais und Oikonomos. Mainz, Diss. 1962, 303 S.“, in: Südostforschungen 23 (1964), S. 433–434.
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1964
Unbekannt: „ZÜRICH, b. Ziegler: Αδαμαντιου Κοραη Παραινεσεις πολιτικαι προς τους Ελληνας -  Adamantios Korai’s politische Ermahnungen an die Hellenen, übersetzt von Johann Caspar von Orelli, Professor am Zürcherschen Gymnasium, 1823“2/187 (1823), S. 632 [Spalte].
Unbekannt (Συγγραφέας)
1823
Unbekannt: „[Rezension:] LEIPZIG, b. Ernst Fleischer: Vom Alten und Neuen Hellas. Worte an die griechische Nation, gesprochen von Adamantios Korai. Zugleich als Einleitungsschrift zur Politik des Aristoteles. Aus dem Alt - und Neugriechischen übersetzt von Dr. Carl Iken. Nebst einem Anhang, einem Auszug aus der Politik des Aristoteles enthaltend. 1823“2 (1823), S. 632 [Spalte].
Unbekannt (Συγγραφέας)
1823
Vassilaku-Mantuvalu, Maria: Adamantios Korais (1748-1833), der Verfasser der Schrift „Die griechische Nomarchie oder Rede über Freiheit. Von einem Anonymen Griechen. In Italien 1806“. Die ideologische Begründung des neuen Griechentums (im 18. und 19. Jh.), Berlin 1984.
Maria Vassilaku-Mantuvalu (Συγγραφέας)
1984
28: „Adamantios Korai an seine Landsleute“, in: Literarisches Conversations-Blatt 171 (1823), S. 681–683.
28 (Συγγραφέας)
24.07.1823
Hopf, Claudia: Sprachnationalismus in Serbien und Griechenland: theoretische Grundlagen sowie ein Vergleich von Vuk Stefanović Karadžić und Adamantios Korais, Wiesbaden: Harrassowitz 1997.
Claudia Hopf (Συγγραφέας)
1997

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον