Κωνσταντίνος Μ. Κούμας

1777 (Λάρισα) – 1836 (Τεργέστη)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Enepekides, Polychrones K.: „Kopitar und die Griechen“, in: Wiener slavistisches Jahrbuch (1953), S. 53–70.
Polychrones K. Enepekides (Συγγραφέας)
1953
Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821. Die Griechische vorrevolutionäre Presse, Wien-Paris (1784-1821), Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995.
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
1995
Kraft, Ekkehard: „[Rezension:] Stassinopoulou, Maria A.: Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklärers. Konstantinos Michail Koumas als Historiograph. Frankfurt/Μ.: Peter Lang 1992. 339 S. (Studien zur Geschichte Südosteuropas. 9.)“, in: Südostforschungen 52 (1993), S. 490–492.
Ekkehard Kraft (Συγγραφέας)
1993
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Psimmenos, Nikos K.: „Ein philosophisches Vorlesungsheft aus dem Philologischen Gymnasium zu Smyrna“, in: Henrich, Günther S. (Hrsg.): Evgenios Vulgaris und die neugriechische Aufklärung in Leipzig, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2003, S. 49–54.
Nikos K. Psimmenos (Συγγραφέας), Günther S. Henrich (Επιμελητής)
2003
Turczynski, Emanuel: Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, München: Oldenbourg 1959 (Südosteuropäische Arbeiten ; 48).
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1959
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. (1980): Επιστολή προς Φραγκίσκον Κ. Μαύρον. Αθήνα: Καραβία, Δ. Ν.-Αναστατικές Εκδόσεις.
Κωνσταντίνος Μ. Κούμας (Συγγραφέας), Νίκος Ψημμένος (Συνεργάτης)
1980
Αργυροπούλου-Λουγγή, Ρωξάνη: „Η ‚Ηθική‘ του Κ. Μ. Κούμα και το ‚Σύστημα της πρακτικής φιλοσοφίας‘ του W. T. Krug“, in: Φιλοσοφία 7 (1977), S. 455–467.
Ρωξάνη Αργυροπούλου-Λουγγή (Συγγραφέας)
1977
Αργυροπούλου, Ροξάνη Δ.: „Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κουμάς ως φιλόσοφος“, Αθήναι: χ.ό. 1973, S. 225–243.
Ροξάνη Δ. Αργυροπούλου (Συγγραφέας)
1973
Αργυροπούλου, Ρωξάνη: „Το πρότυπο του Αγαθώνα στη διανόηση του Κ. Μ. Κούμα“, in: Επετηρίς του κέντρου ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας 23/24 (1993), S. 224–231.
Ρωξάνη Αργυροπούλου (Συγγραφέας)
1993-1994
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ανέκδοται επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κούμα προς τον Friedrich Thiersch“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 89–119.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ο Κωνσταντίνος Κούμας εις την Βιέννην. Το δράμα του εις τας φυλακάς του Μέττερνιχ δια την ελευθερίαν της Ελλάδος“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 67–87.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Ο Κόπιταρ και οι Έλληνες“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 163–196.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου και ελληνικών τυπογραφείων της Βιέννης (1790-1821)“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 199–275.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Πεντάζου, Ιουλία: „Ο Θεόδωρος Μανούσης καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1858)“, in: Μνήμων 17 (1995), S. 69–106.
Ιουλία Πεντάζου (Συγγραφέας)
1995
Grens, Friedrich Albrecht Carl, Johann Carl Philipp Grimm und * Haüy: Σύνοψις Φυσικής, εις χρήσην των πρωτοπείρων μαθητών του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου, υπό Κ. Μ. Κούμα, διά δαπάνης του Κυρίου Ιωάννου Αλφιέρου, übers. von. Κ.Μ. Κούμας, Wien: Zweck 1818.
Friedrich Albrecht Carl Grens (Συγγραφέας), Johann Carl Philipp Grimm (Συγγραφέας), * Haüy (Συγγραφέας), Κ.Μ. Κούμας (Μεταφραστής)
1818
Nitsch, Paul Friedrich Achat: Σύνοψις της Παλαιάς Γεωγραφίας.  Mεταφρασθείσα μεν εκ του Γερμανικού εις χρήσιν του Φιλολογικού τής Σμύρνης Γυμνασίου υπό  Κ. Μ. Κούμα.  Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Nικολαΐδου Σμυρναίου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Johann Schnierer 1819.
Paul Friedrich Achat Nitsch (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1819
Riemer, Friedrich Wilhelm: Λεξικόν  διά τους μελετώντας τα των παλαιών Ελλήνων Συγγράμματα, κατά το Ελληνικογερμανικόν του  Ρειμέρου,  συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί προσωδίας υπό  Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Anton von Haykul 1826.
Friedrich Wilhelm Riemer (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1826
Schoell, Friedrich und Dietrich Hermann Hegewisch: Ιστορική χρονολογία, μεταφρασθείσα εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, και εκδοθείσα διά φιλοτίμου δαπάνης Μ. Νικολαΐδου Σμυρναίου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Εν Βιέννη της Αυστρίας: Εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Σνειρέρου 1818.
Friedrich Schoell (Συγγραφέας), Dietrich Hermann Hegewisch (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1818
Stein, Christian Gottfried Daniel, Johann Elert Bode und Άγνωστη/ος: Σύνοψις Επιστημών διά τους πρωτοπείρους, περιεχούσα Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν. Συλλεχθείσα μεν εις χρήσην του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Αλεξάνδρου Μαύρου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Schnierer 1819.
Christian Gottfried Daniel Stein (Συγγραφέας), Johann Elert Bode (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1819
Tennemann, Wilhelm G.: Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, übers. von. Κ.Μ. Κούμας, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 1973.
Wilhelm G. Tennemann (Συγγραφέας), Κ.Μ. Κούμας (Μεταφραστής), Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου (Συνεργάτης)
1973
Tennemann, Wilhelm Gottlieb: Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας,  Συγγραφείσα μεν Γερμανιστί υπὀ Βιλ. Γοτλ. Τενεμάννου,  Μεταφρασθείσα δε εις χρήσιν του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό  Κ. Μ. Κούμα.  Εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Π. Νικολαΐδου Σμυρναίου, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Ιωαν. Βαρθ. Τεσεβεκίου 1818.
Wilhelm Gottlieb Tennemann (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1818
Διάφοροι: Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημετέρων μας, εκ παλαιών απανθισθείσαι, και τα νεώτερα εξ αρίστων Γερμανών ιστοριογράφων ελευθέρως μεταφρασθείσαι υπό Κ. Μ. Κούμα, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Haykul 1830.
Διάφοροι (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1830-1832
Διάφοροι: Σύνταγμα Φιλοσοφίας  υπό  Κ. Μ. Κούμα  Σχολάρχου του της Σμύρνης φιλολογικού Γυμνασίου, και Διδασκάλου των μαθηματικών επιστημών και της Φιλοσοφίας εις χρήσιν των εαυτού μαθητών. Περιέχων Ἐμπειρικήν Ψυχολογίαν και Κρηπίδα της Φιλοσοφίας, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Iωάν. Βαρθ. Τεσεβεκίου 1818.
Διάφοροι (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1818-1820
Wieland, Christoph Martin: Βειλάνδου  Aγάθων  Μεταφρασθείς από την Γερμανικήν γλώσσαν υπό  Κ. Μ. Κούμα, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: [Zweck] 1814.
Christoph Martin Wieland (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1814
Wieland, Christoph Martin: Βειλάνδου  Των Αβδηριτών η Ιστορία.  Μεταφρασθείσα από την Γερμανικήν γλώσσαν, übers. von. Κωνσταντίνος Κούμας, Wien: Anton von Haykul 1827.
Christoph Martin Wieland (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κούμας (Μεταφραστής)
1827

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον