Καρλ Κρουμπάχερ

1856 (Kürnach) – 1909 (Μόναχο)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Aufhauser, J. B. (1958): Karl Krumbacher. Erinnerungen. In: Χάλικες. Festgabe für die Teilnehmer am XI. Internationalen Byzantinistenkongreß, München 15. – 20. September 1958. Freising: Datterer. S. 161–187.
J. B. Aufhauser (Συγγραφέας)
1958
Beck, Hans-Georg (1958): Die byzantinischen Studien in Deutschland vor Karl Krumbacher. In: Beck, Hans-Georg (Hg.): Χάλικες. Festgabe für die Teilnehmer am XI. Internationalen Byzantinistenkongreß (München, 15.-20. September 1958). Freising: Datterer. S. 67–119.
Hans-Georg Beck (Συγγραφέας), Hans-Georg Beck (Επιμελητής)
[ca. 1958]
Dieterich, Karl: „Zum Gedächtnis an Karl Krumbacher“, in: Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum. Geschichte und Literatur 13 (1910), S. 279–295.
Karl Dieterich (Συγγραφέας)
1910
Dölger, Franz (1958): Karl Krumbacher. In: Beck, Hans-Georg (Hg.): Χάλικες. Festgabe für die Teilnehmer am XI. Internationalen Byzantinistenkongreß (München, 15.-20. September 1958). Freising: Datterer. S. 121–135.
Franz Dölger (Συγγραφέας), Hans-Georg Beck (Επιμελητής)
[ca. 1958]
Eideneier, Hans (2010): Wo im kulturellen Europa liegt das moderne Griechenland? In: Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Köln u.a: Böhlau. S. 35–50.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Heisenberg, August: „Karl Krumbacher“, in: Allgäuer Geschichtsfreund N.F. 24 (1925), S. 1–26.
August Heisenberg (Συγγραφέας)
1925
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Karl Krumbacher: Leben und Werk, Bd. 2011,4, München: Beck 2011 (Sitzungsberichte / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, hrsg. v. Peter Schreiner).
Peter Schreiner (Επιμελητής σειράς)
2011
Tinnefeld, Franz: „Die Sammlung ‚Krumbacheriana‘ in der Bayerischen Staatsbibliothek zu München“, XXe Congrès international des Études byzantines. Pré-Actes, Paris: χ.ό. 2001, S. 383–397.
Franz Tinnefeld (Συγγραφέας)
2001
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Μητσού, Μαριλίζα. “Επιστολές Του Ψυχάρη Στον Karl Krumbacher.” In Ο Ψυχάρης Και η Εποχή Του, edited by Γ. Φαρίνου - Μαλαματάρη, 459–74. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005.
Μαριλίζα Μητσού (Συγγραφέας), Γ. Φαρίνου - Μαλαματάρη (Επιμελητής)
2005
Βαρελάς, Λάμπρος (Hrsg.): „Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος“. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014.
Λάμπρος Βαρελάς (Επιμελητής)
2014
Δημητρακόπουλος, Φώτιος: „Βιβλία νεοελλήνων λογοτεχνών με αφιερώσεις στον Karl Krumbacher, αποκείμενα στο Ινστιτούτο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου“, in: ΕΠΦΧΠΑ 31 (1997), S. 529–581.
Φώτιος Δημητρακόπουλος (Συγγραφέας)
1997
Δημητρακόπουλος, Φώτιος Α.: „Ελληνογερμανικά. Από τις σχέσεις του Καμπύση με τον Karl Dieterich και τον Karl Krumbacher“, in: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 31 (1997), S. 113–138.
Φώτιος Α. Δημητρακόπουλος (Συγγραφέας)
1997
Δροσίνης, Γεώργιος u. a.: „Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 86/1017 (1969), S. 1598–1603.
Γεώργιος Δροσίνης (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Συγγραφέας), Μ. Μαλακάσης (Συγγραφέας), Στέφανος Μαρτζώκης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Πάλλης (Συγγραφέας), Σπύρος Π. Παναγιωτόπουλος (Συγγραφέας), Εμμανουήλ Ροϊδης (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Επιμελητής)
1969
Βικέλας, Δημήτρης: „Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 86/1015 (1969), S. 1429–1434.
Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Επιμελητής)
1969
Βικέλας, Δημήτρης: „Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 86/1016 (1969), S. 1495–1500.
Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Επιμελητής)
1969
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. und Δημήτρης Βικέλας: „Επιστολαι Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 87/1014 (1969), S. 1375–1380.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας), Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας)
1969
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: Χρηστομάνος, Βικέλας, Παπαδιαμάντης. Επιστολαί Μαξίμου, επισκόπου Κυθήρων (1549-1602). Έρευναι εις τα Αρχεία και τας χειρογράφους Συλλόγους Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος, Αθήναι: Παπαζήσης 1971 (Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 4).
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1971
Καρπόζηλος, Απόστολος: „Ο Κάρολος Κρουμπάχερ και ο ελληνικός πολιτισμός“, in: Χρυσός, Ευάγγελος (Hrsg.): Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Ακρίτας 1996, S. 129–142.
Απόστολος Καρπόζηλος (Συγγραφέας), Ευάγγελος Χρυσός (Επιμελητής)
1996
Μαστροδημήτρης, Π.Δ.: „Αναφορές του Παλαμά στον Krumbacher. Μία «συνάντηση κορυφής» στα ζητήματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας“, in: Αργυρίου, Αστέριος, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης und Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Hrsg.): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998, Bd. 1, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999, S. 589–602.
Π.Δ. Μαστροδημήτρης (Συγγραφέας), Αστέριος Αργυρίου (Επιμελητής), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής), Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Επιμελητής)
1999
Σαββίδης, Αλέξης Γ.Κ.: „Κάρολος Κρουμπάχερ (1856-1909)“, in: Νέα Εστία 135/1605 (1994), S. 669–671.
Αλέξης Γ.Κ. Σαββίδης (Συγγραφέας)
1994
Krumbacher, Karl: Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, übers. von. Γεώργιος Σωτηριάδης, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1897 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας), Γεώργιος Σωτηριάδης (Μεταφραστής)
1897
Krumbacher, Karl: „Το γλωσσικόν ζήτημα“, in: Το περιοδικόν Β (1900), S. 302–303.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1900
Krumbacher, Karl: Βυζαντινή λογοτεχνία, übers. von. Χρήστος Ι Καρούζος, Αθήνα: Στοχαστής 1925 (Επιστήμη και τέχνη 1).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας), Χρήστος Ι Καρούζος (Μεταφραστής)
1925
Krumbacher, Karl: Η Ελλάδα, τα νησιά και η Μικρά Ασία του Καρόλου Κρουμπάχερ. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια και εικονογράφηση του „Ελληνικού ταξιδιού“ με βιογραφία και βιβλιογραφία του μεγάλου Γερμανού βυζαντινολόγου. Σε παράρτημα τα γράμματα των Ελλήνων επιστολογράφων του, übers. von. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Αθήνα: Ωκεανίδα 1994 (Πηγές και μελέτες για την ιστορία της Τουρκοκρατίας στις ελληνικές χώρες 6).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Μεταφραστής)
1994
Krumbacher, Karl: Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches, 2. Aufl.: 1897 Aufl., München: Beck 1891 (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft ; Bd. 9, Abt. 1).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1891
Krumbacher, Karl: Studien zu den Legenden des H. Theodosios. Aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. und histor. Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss. 1892, München: Straub 1892.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1892
Krumbacher, Karl: Mittelgriechische Sprichwörter, München: o.A. 1894 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Philologisch und Historische Klasse ; 1893, 1).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1894
Krumbacher, Karl: Michael Glykas, eine Skizze seiner Biographie und seiner litterarischen Thätigkeit nebst einem unedierten Gedichte und Briefe desselben, München: Franz 1895 (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Classe der K. bayer. Akad. d. Wiss. 1894, H. III).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1895
Krumbacher, Karl: „Eine neue Vita des Theophanes Confessor“, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München Bd. 1 (1897), S. 371–399.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1897
Krumbacher, Karl: Kasia, München: Franz 1897 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Philologische und Historische Klasse ; 1897,1,7).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1897
Krumbacher, Karl: „Krumbacher, Karl: Studien zu Romanos“, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München Bd. II, H. 1 (1898), S. 69–268.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1898
Krumbacher, Karl (Hrsg.): Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter, München: Verlag der k. b. Akademie der Wissenschaften 1900.
Karl Krumbacher (Επιμελητής)
1900
Krumbacher, Karl: „Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel“, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften 3 (1901), S. 329–362.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1901
Krumbacher, Karl: „Romanos und Kyriakos“, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München 1 (1901), S. 693–766.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1901
Krumbacher, Karl: Das Problem der neugriechischen Schriftsprache: Festrede geh. in d. öffentl. Sitzung der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München am 15.11.1902, München: Franz 1902.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1902
Krumbacher, Karl: Das Problem der neugriechischen Schriftsprache. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München am 15. November 1902, München: Verlag der K. B. Akademie 1903.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1903
Krumbacher, Karl: Miscellen zu Romanos, München: Franz 1909 (Abhandlungen d. philos.-philol. Klasse d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. ; Bd 24, Abt. 3,[1]).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1909
Krumbacher, Karl: Populäre Aufsätze, Leipzig: Teubner 1909.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1909
Krumbacher, Karl: Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung: Aus dem Nachlasse des Verf. hrsg. von Albert Ehrhard, München: Franz 1911 (Abhandlungen / Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Philologisch und Historische Klasse ; 25,3).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1911
Krumbacher, Karl (1886): Griechische Reise. Blätter aus dem Tagebuche einer Reise in Griechenland und in die Türkei. Berlin: August Hettler.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
1886
Krumbacher, Karl: Griechische Reise. Blätter aus dem Tagebuche einer Reise in Griechenland und in der Türkei, Norderstedt: Hansebooks GmbH 2016.
Karl Krumbacher (Συγγραφέας)
2016

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον