Φιλοσοφία καί κοινωνική κριτική. Παραδοσιακή καί κριτική θεωρία. Ἐξουσία καί οἰκογένεια. Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας

Titel Φιλοσοφία καί κοινωνική κριτική. Παραδοσιακή καί κριτική θεωρία. Ἐξουσία καί οἰκογένεια. Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας
Autor*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Οικονόμου, Αντώνης
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Αθήνα
Verlag Ὓψιλον / Βιβλία
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung