Εγχειρίδιον ζωολογίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων καὶ παρθεναγωγείων. Συνταχθέν επί τη βάσει της ζωολογίας

Titel Εγχειρίδιον ζωολογίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων καὶ παρθεναγωγείων. Συνταχθέν επί τη βάσει της ζωολογίας
Autor*in Schmeil, D` Otto
Übersetzer*in Γερμανός, Νικόλαος Κ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ τοῡ Τυπογραφείου των Καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου
Datum 1924
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung