Βειλάνδου Aγάθων Μεταφρασθείς από την Γερμανικήν γλώσσαν υπό Κ. Μ. Κούμα

Titel Βειλάνδου Aγάθων Μεταφρασθείς από την Γερμανικήν γλώσσαν υπό Κ. Μ. Κούμα
Autor*in Wieland, Christoph Martin
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag [Zweck]
Datum 1814
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung