Πατρική Συμβουλή προς την Θυγατέρα μου. Αφιερουται εις τας νεάνιδας Υπό του συγγραφέως Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπε Και του εκ της Γερμανικής μεταφράσαντος Α. Ρ. Ραγκαβή. Μετεφράσθη κατά την 10 έκδοσιν και εξεδόθη Δαπάνῃ του Β. Βιβλιοπωλείου

Titel Πατρική Συμβουλή προς την Θυγατέρα μου. Αφιερουται εις τας νεάνιδας Υπό του συγγραφέως Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπε Και του εκ της Γερμανικής μεταφράσαντος Α. Ρ. Ραγκαβή. Μετεφράσθη κατά την 10 έκδοσιν και εξεδόθη Δαπάνῃ του Β. Βιβλιοπωλείου
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1838
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung