Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Συγγραφείσα υπό Μενδελσώνος Βαρθόλδυος και μεταγλωττισθείσα εκ της Γερμανικής υπό Μιχαήλ Ἰω. Παππαρηγοπούλου Διδάκτορος τα Νομικά. Μέρος Πρώτον μέχρι της Ναυμαχίας των Ναβαρίνων

Titel Ιστορία της Ελλάδος από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Συγγραφείσα υπό Μενδελσώνος Βαρθόλδυος και μεταγλωττισθείσα εκ της Γερμανικής υπό Μιχαήλ Ἰω. Παππαρηγοπούλου Διδάκτορος τα Νομικά. Μέρος Πρώτον μέχρι της Ναυμαχίας των Ναβαρίνων
Autor*in Mendelssohn-Bartholdy, Karl
Übersetzer*in Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ Ι.
Verlag Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου Ὁ «Ἑκατόγχειρ»
Datum 1872
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung