Αραχναιολογία, συγγραφείσα γερμανιστί υπό του κ. Ιωσήφ Σμιδ, και μεταφρασθείσα υπό του κ. Αναστασίου Εμμανουήλ Παππά, του Μακεδόνος

Titel Αραχναιολογία, συγγραφείσα γερμανιστί υπό του κ. Ιωσήφ Σμιδ, και μεταφρασθείσα υπό του κ. Αναστασίου Εμμανουήλ Παππά, του Μακεδόνος
Autor*in Schmid, Joseph
Übersetzer*in Παππάς, Αναστάσιος Εμμανουήλ
Publikation Καλλιόπη
Band 2
Datum 1820
Seiten 116-120, 122-126, 129-134, 140-142
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung