Το έτος 1909 εν τη παγκοσμίω ιστορία

Wissensbasis

Max Nordau I. Varvajanni
Titel Το έτος 1909 εν τη παγκοσμίω ιστορία
Autor*in Nordau, Max
Übersetzer*in Β[αρβαγιάννη], Ι.
Publikation Ελληνισμός
Band ΙΓ
Datum 1910
Seiten 65-77, 129-138
Quelle Veloudis 1983, S. 259
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung