Η Αυριλιανή Παρθένος. Τραγωδία εις πράξεις εξ.Ποιηθείσα μεν υπό Σχιλλέρου μεταφρασθείσα δε εκ του γερμανικού εις την καθ΄ημάς ελληνικήν υπό Α. Σοφιανού (Αδεία του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Titel Η Αυριλιανή Παρθένος. Τραγωδία εις πράξεις εξ.Ποιηθείσα μεν υπό Σχιλλέρου μεταφρασθείσα δε εκ του γερμανικού εις την καθ΄ημάς ελληνικήν υπό Α. Σοφιανού (Αδεία του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Σοφιανός, Δημήτριος Α.
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag Τύποις Βουτυρά και Σας
Datum 1875
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung