Βειλάνδου Των Αβδηριτών η Ιστορία. Μεταφρασθείσα από την Γερμανικήν γλώσσαν

Titel Βειλάνδου Των Αβδηριτών η Ιστορία. Μεταφρασθείσα από την Γερμανικήν γλώσσαν
Autor*in Wieland, Christoph Martin
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Anton von Haykul
Datum 1827
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung