Κριτική του άδολου λογισμού

Titel Κριτική του άδολου λογισμού
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Μαρκέτης, Γεώργιος
Übersetzer*in Πάλλης, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Μάισνερ-Καργοδούρη
Datum 1905
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung