Πυρρός ο Βασιλεύς Ηπειρωτών και ισχυρότατος καταμαχητής των Ρωμαίων. Μεταγλωττισθείς εκ του Γερμανικού εις την ομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν υπό Χρηστάκη Ράγκου, του εξ Αγράφων

Titel Πυρρός ο Βασιλεύς Ηπειρωτών και ισχυρότατος καταμαχητής των Ρωμαίων. Μεταγλωττισθείς εκ του Γερμανικού εις την ομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν υπό Χρηστάκη Ράγκου, του εξ Αγράφων
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Ράγκος, Χρηστάκης
Ort Wien
Verlag Εκ της τυπογραφίας του Δημητρίου Δαβιδοβίκη [Demeter Davidovich]
Datum 1820
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung