Εικονολογία Παιδική περιέχουσα ένα τερπνόν άθροισμα τετραπόδων,φυτών, ανθέων, καρπών, ορυκτών, ενδυμάτων και άλλων διδακτικών αντικειμένων, ήτις συνετέθη Γερμανιστί υπό Φραγκίσκου Ιωάννου Βέρτουχ του εν Βαϊμάρη της Σαξωνίας βασιλικού νομικού συμβούλου, και μέλους πολλών πεπαιδευμένων Εταιρειών. Μεθερμηνεύθη δε και εξεδώθη εις την κοινήν Ελληνικήν διάλεκτον υπό των αυταδέλφων Μανουήλ και Κυριάκου Καπετανάκη

Titel Εικονολογία Παιδική περιέχουσα ένα τερπνόν άθροισμα τετραπόδων,φυτών, ανθέων, καρπών, ορυκτών, ενδυμάτων και άλλων διδακτικών αντικειμένων, ήτις συνετέθη Γερμανιστί υπό Φραγκίσκου Ιωάννου Βέρτουχ του εν Βαϊμάρη της Σαξωνίας βασιλικού νομικού συμβούλου, και μέλους πολλών πεπαιδευμένων Εταιρειών. Μεθερμηνεύθη δε και εξεδώθη εις την κοινήν Ελληνικήν διάλεκτον υπό των αυταδέλφων Μανουήλ και Κυριάκου Καπετανάκη
Autor*in Bertuch, Friedrich Justin
Übersetzer*in Καπετανάκης, Μανουήλ και Κυριάκος
Ort Wien
Verlag Leopold Grund
Datum 1810-1813
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung