Μιχαήλ Δέφνερ Υφηγητού Γυμνάσματα προς μετάφρασιν εκ της Ελληνικής εις την Γερμανικήν Εκδίδονται δαπάναις Χαρίση Πουλίου Καθηγητού του B΄ εν Ἀθήναις Γυμνασίου Αθήνησι

Titel Μιχαήλ Δέφνερ Υφηγητού Γυμνάσματα προς μετάφρασιν εκ της Ελληνικής εις την Γερμανικήν Εκδίδονται δαπάναις Χαρίση Πουλίου Καθηγητού του B΄ εν Ἀθήναις Γυμνασίου Αθήνησι
Autor*in Deffner, Michael
Übersetzer*in Πουλιού, Χάρης
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1873
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung