Πρώτη Φιλοσοφία. Κριτική Αντίληψη Των Ιδεών

Titel Πρώτη Φιλοσοφία. Κριτική Αντίληψη Των Ιδεών
Autor*in Husserl, Edmund
Herausgeber*in Μετρινός, Κώστας
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1968
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung