Πάτμος΄ Πάτμος. Απόσπασμα από μεταγενέστερο σχεδίασμα

Titel Πάτμος΄ Πάτμος. Απόσπασμα από μεταγενέστερο σχεδίασμα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Παπατσώνης, Τάκης Κ.
Publikation Νέα Εστία
Band 32
Datum 1942
Seiten 787-793
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung