Ο Νέος Ροβινσόν. Διήγημα διά παιδιά υπό Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπη. Μεταφρασθέν υπό Α. Ρ. Ρ. κατά την τριακοστήν εννάτην έκδοσιν. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Αντωνιάδου

Titel Ο Νέος Ροβινσόν. Διήγημα διά παιδιά υπό Ιωακείμ Ερρίκου Κάμπη. Μεταφρασθέν υπό Α. Ρ. Ρ. κατά την τριακοστήν εννάτην έκδοσιν. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Αντωνιάδου
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου
Datum 1851
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung