Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν ήτις θα δύναται να παρουσιάζεται ως επιστήμη ως επιστήμη. Εισαγωγή, σχόλια Χ. Γιερού

Titel Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν ήτις θα δύναται να παρουσιάζεται ως επιστήμη ως επιστήμη. Εισαγωγή, σχόλια Χ. Γιερού
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Γιερός, Χαράλαμπος
Ort Αθήνα
Verlag Οίκου Βιβλίου
Datum 1937
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung