Νάθαν ο σοφός

Titel Νάθαν ο σοφός
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Buchtitel Άπαντα τα Φιλολογικά, Παράρτημα Τόμου Ε': Μετάφρασις νεωτέρων δραμάτων
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας
Datum 1879
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung