Οι θεοί της Ελλάδος. Ποίημα Σχιλλέρου. Μετενεχθέν εις την ελληνικήν γλώσσαν και προσενεχθέν τη σκιά του ποιητού κατά την εκατονταετηρίδα αυτού εορτήν την εν έτει αωξ΄ εν Γερμανία τελεσθείσαν

Titel Οι θεοί της Ελλάδος. Ποίημα Σχιλλέρου. Μετενεχθέν εις την ελληνικήν γλώσσαν και προσενεχθέν τη σκιά του ποιητού κατά την εκατονταετηρίδα αυτού εορτήν την εν έτει αωξ΄ εν Γερμανία τελεσθείσαν
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Ιωάννου, Φίλιππος
Buchtitel Φιλολογικά πάρεργα. Έκδ. Β', εν η τινα διώρθωται η επί το κρείττον μεταπεποίηται, ουκ ολίγα δε και προστέθειται
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή
Datum 1874 (Übers. 1865)
Seiten 500-505
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung