Άσματα Κρητικά μετά διστίχων και παροιμιών. Kretas Volkslieder nebst Distichen und Sprichwörtern. In der Ursprache mit Glossar

Titel Άσματα Κρητικά μετά διστίχων και παροιμιών. Kretas Volkslieder nebst Distichen und Sprichwörtern. In der Ursprache mit Glossar
Herausgeber*in Jeannaraki, Anton
Ort Leipzig
Verlag F. A. Brockhaus
Datum 1876
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung