Χουριγιέτ - Μπαρίς, Ελευθερία - Ειρήνη / Hürriyet - Bariş, Freiheit - Friede

Titel Χουριγιέτ - Μπαρίς, Ελευθερία - Ειρήνη / Hürriyet - Bariş, Freiheit - Friede
Autor*in Kallianda-Galliou, Maria
Herausgeber*in Eideneier, Niki
Übersetzer*in Weber, Nelly
Buchtitel Kinder des Meeres. Geschichten der Heimat und der Fremde
Ort Köln
Verlag Romiosini
Datum 1997
Seiten 68-83
Weiteres Anthologie
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung