Ο βασιλιάς και οι ποιητές: η 'αυλική ποίηση' στην εποχή του ΄Οθωνα (1832/33-1862)

Titel Ο βασιλιάς και οι ποιητές: η 'αυλική ποίηση' στην εποχή του ΄Οθωνα (1832/33-1862)
Autor*in Βελουδής, Γιώργος
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 189-201
Weiteres Im Inhaltsverzeichnis wird der Autor fälschlicherweise als Γιάννης Βελουδής aufgeführt
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung