Έλληνες μουσουργοί της Γερμανίας: Μάριος Ιωάννου Ηλία

Wissensbasis

Marios Ioannou Illia
Titel Έλληνες μουσουργοί της Γερμανίας: Μάριος Ιωάννου Ηλία
Autor*in Ταμβάκος, Θωμάς
Publikation Exantas
Band 10
Datum 2009
Seiten 30-35
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung