Οι Έλληνες λογοτέχνες και η αντίστασή τους στο φασισμό κατά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο

Titel Οι Έλληνες λογοτέχνες και η αντίστασή τους στο φασισμό κατά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο
Autor*in Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι.
Publikation Βαλκανικά Συμμεικτά
Band 3
Datum 1989
Seiten 185-192
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung