Επιστολή προς Φραγκίσκον Κ. Μαύρον

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Επιστολή προς Φραγκίσκον Κ. Μαύρον
Autor*in Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.
Mitarbeiter*in Ψημμένος, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Καραβία, Δ. Ν.-Αναστατικές Εκδόσεις
Datum 1980
Weiteres ("Σύνταγμα φιλοσοφία", τ. Α', Βιέννη 1818, σσ. γ΄-ξβ΄). Εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας Ιωαν, Βαρθ. Τεσβέκιου, 1818. Προλεγόμενα, ερμηνευτικό υπόμνημα και ευρετήρια: Νίκος Ψημμένος.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung